• KẾT QUẢ BAN ĐẦU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ LAI NHẬP NỘI TẠI TÂY BẮC

KẾT QUẢ BAN ĐẦU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ LAI NHẬP NỘI TẠI TÂY BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ BAN ĐẦU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ LAI NHẬP NỘI TẠI TÂY BẮC

Tên tác giả
Nguyễn Thị Quỳnh Chang, Nguyễn Thị Vân, Thuan Sarzynski, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Xuân Thảo, Lừ Thị Yến, Lưu Ngọc Quyến, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đào Thế Anh, Philippe Vaast, Pierre Marraccini, Clément Rigal
Category
Monthly Journal
Title

Initial results of testing newly introduced hybrid arabica coffee varieties in the Northwest of Vietnam

Author
Nguyen Thi Quynh Chang, Nguyen Thi Van, Thuan Sarzynski, Nguyen Quang Trung, Nguyen Phi Hung, Hoang Xuan Thao, Lu Thi Yen, Luu Ngoc Quyen, Nguyen Thị Thanh Hai, Đao The Anh, Philippe Vaast, Pierre Marraccini, Clément Rigal
Tóm tắt

Giống cà phê tại Tây Bắc chủ yếu là giống cà phê chè Catimor trồng thực sinh không qua các quy trình chọn lọc hạt giống tiêu chuẩn nhằm hạn chế thoái hóa giống. Giống cà phê được trồng từ năm 1990 biểu hiện già cỗi, quả nhỏ, cho năng suất thấp, kích thước nhân nhỏ dẫn tới giá trị xuất khẩu chưa cao. Năm 2018, dự án Breedcafs tiến hành thử nghiệm 04 giống cà phê chè nhập nội mới và so sánh với giống cà phê đối chứng Catimor. Các thử nghiệm được trồng ở 11 điểm khác nhau tại các khu vực trồng cà phê tập trung thuộc 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La dọc theo các độ cao so với mực nước biển khác nhau dao động từ 600 - 1.100 m. Kết quả sau 3 năm nghiên cứu đánh giá sinh trưởng và năng suất ban đầu (năm 3) của các giống mới, cho thấy, các giống H1 và Starmaya và Marsellesa có tiềm năng sinh trưởng khỏe và tốt vượt trội hơn so với giống đối chứng về chiều cao, đường kính gốc và đặc biệt về chiều dài cành ở cả 11 điểm khảo nghiệm. Năng suất quả tươi vụ thu hoạch đầu tiên trung bình tại tất cả các điểm của các giống chưa có sự khác biệt rõ rệt có ý nghĩa thống kê, mặc dù năng suất quả tươi trung bình của các giống ở tất cả các điểm cho thấy giống Marsellesa, Starmaya, và H1 lần lượt tăng từ 125 - 150% so với giống đối chứng Catimor. Mặc dù năng suất trung bình vượt trội lớn nhưng chưa thể hiện rõ rệt trong thống kê do mức độ chênh lệch về năng suất giữa các điểm thử nghiệm lớn và ở một số điểm năng suất chưa có chênh lệch lớn giữa các giống. Đặc biệt tỷ lệ lép nổi của các giống mới đều thấp hơn 50% so với giống đối chứng Catimor.

Abstract

Catimor is a main arabica coffee variety grown in the Northwest region without standard seed selection procedures in order to limit varietal degradation. This variety grown since 1990 has shown aging, small fruit size, low yield, and small bean size leading to low export value. In 2018, the Breedcafs project started to test 4 introduced arabica varieties including control-Catimor. The varietal trials were established at 11 different sites in concentrated coffee growing areas in Dien Bien and Son La provinces along different altitudes ranging from 600 to 1,100 m. After 3 years-performance, the initial results showed that, the H1 Starmaya and Marsellesa varieties have stronger and better growing ability than the control variety – Catimor on traits such as height, stem diameter, and specially in branch length at all 11 trial sites. The average cherry yield of the first harvest from all trials was not significantly different among varieties; even though, the average cherry yield of Marsellesa, Starmaya, and H1 respectively increased from 125 to 150% compared to that of Catimor variety. Although the average yield of those new varieties largely increased in comparison to that of the control but it did not clearly show in statistics due to large differences among large tested areas and in some trails the new varieties did not show a significant difference in yield among varieties. Especially, the percentage of floating unfilled cherries of all new varieties was 50% lower than that of the control variety Catimor.

Từ khoá / Keywords

cà phê chè
giống nhập nội
Tây Bắc
Arabica coffee
introduced varieties
Northwest