• KẾT HỢP PHÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TỪ NGUỒN PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP BÓN CHO GIỐNG LÚA OM5451

KẾT HỢP PHÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TỪ NGUỒN PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP BÓN CHO GIỐNG LÚA OM5451

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-64
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT HỢP PHÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TỪ NGUỒN PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP BÓN CHO GIỐNG LÚA OM5451

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Kiều Oanh, Phạm Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title

Combining inorganic and organic fertilizers from agricultural by-products for rice variety OM5451

Author
Nguyen Thi Thanh Xuan, Pham Thi Kieu Oanh, Pham Van Quang
Tóm tắt

Sử dụng phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp bón cho lúa được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức và ba lần lặp lại. Ba loại phân hữu cơ từ nguồn đệm lót sinh học, rơm rạ sau thu hoạch lúa và rơm rạ sau khi trồng nấm rơm. Mỗi phân hữu cơ được kết hợp với ba liều lượng phân vô cơ: 100, 75 và 50 % NPK và đối chứng bón phân vô cơ 100 N - 60 P2O5 - 40 K2O. Bón phân hữu cơ 5 tấn/ha từ đệm lót sinh học chăn nuôi heo kết hợp với 75%, 100% N - P - K và bón rơm sau trồng lúa kết hợp 100% N - P - K cho năng suất lúa cao hơn khác biệt so đối chứng từ 0,33 đến 0,82 tấn/ha. Hơn nữa, bón phân hữu cơ đệm lót sinh học, rơm sau trồng luá và rơm sau trồng nấm kết hợp phân vô cơ giảm đổ ngã và bệnh đạo ôn. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy bón phân hữu cơ đệm lót sinh học chăn nuôi heo kết hợp giảm 25% phân bón vô cơ có thể đóng góp vào sản xuất lúa bền vững.

Abstract

The use of organic fertilizer from by-product applied for rice to reduce inorganic fertilizer was layed out in a randomized complete block design with 10 treatments and three replications. Three types of organic fertilizers were prepared from livestock bio-bedding material, straw composting, and decayed straw after mushroom cultivating. Then each was combined with three doses of mineral fertilizer NPK as following formulas 100; 75; 50% NPK and 100% mineral fertilizer with amount 100 N - 60 P2O5 - 40 K2O. Results showed that application of 5 ton/ha of livestock bio- bedding material combined with 75% and 100% N-P-K and straw composting combined 100% N-P-K significantly increased the yield of rice compared with a control treatment from 0.33 to 0.82 ton/ha. Moreover, applying those organic fertilizers reduced lodging and rice blast disease. Research results shoewd that applying livestock bio-bedding material combined with 25% reduction of chemical fertilizer may contribute to sustainable rice production.

Từ khoá / Keywords

Đệm lót sinh học
năng suất lúa
rơm rạ
Livestock bio-bedding
rice yield
straw