• HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SODIUM NITROPRUSSIDE NHẰM KÌM HÃM QUÁ TRÌNH LÀM MỀM TRONG BẢO QUẢN BƠ BOOTH7

HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SODIUM NITROPRUSSIDE NHẰM KÌM HÃM QUÁ TRÌNH LÀM MỀM TRONG BẢO QUẢN BƠ BOOTH7

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-56
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SODIUM NITROPRUSSIDE NHẰM KÌM HÃM QUÁ TRÌNH LÀM MỀM TRONG BẢO QUẢN BƠ BOOTH7

Tên tác giả
Trần Thị Kim Nhi, Nguyễn Văn Toản
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords