HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN DÒNG SẮN C83 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN DÒNG SẮN C83 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Phạm Thị Hương, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Hạnh , Đỗ Thị Trang, Vũ Hồng Vân, Phạm Xuân Hội
Category
Monthly Journal
Title

Completing shoot multiplication protocol of cassava mosaic disease-resistant clone C83 in Vietnam

Author
Pham Thi Huong, Le Ngoc Tuan, Nguyen Hung, Nguyen Thi Hanh, Do Thi Trang, Vu Hong Van, Pham Xuan Hoi
Tóm tắt

Trước hiện trạng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn lên tới 76.939 ha trên toàn quốc, nhân giống và phân phối các giống sắn kháng bệnh khảm lá tới người nông dân là công việc hết sức cần thiết để đảm bảo sản xuất sắn bền vững. Do đó, nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro giống sắn kháng bệnh khảm lá được tiến hành với mục đích tăng hệ số nhân giống, giúp đưa nhanh giống sắn này ra ngoài sản xuất. Thí nghiệm được tiến hành trên dòng C83 là dòng đã được khảo nghiệm đánh giá khả năng kháng bệnh khảm lá sắn tại Tây Ninh. Kết quả cho thấy môi trường nhân giống phù hợp cho dòng sắn C83 là MS + GA3 0,05 mg/L + NAA 0,02 mg/L. Hệ số nhân giống đạt 4,3 sau 1 tháng nuôi cấy. Môi trường tạo cây hoàn chỉnh là 1/3 MS + GA3 0,005 mg/L + NAA 0,01 mg/L với thời gian nuôi cấy 15 - 20 ngày tuổi là phù hợp để đưa cây ra ngoài vườn ươm. Giá thể phù hợp đưa cây in vitro ra thích nghi ngoài vườn ươm chính là 100% giá thể Klasman TS2. Tỉ lệ cây sống đạt 100%.

Abstract

Propagation and distribution of cassava mosaic disease-resistant cultivars to farmers is a crucial step in ensuring sustainable cassava production particularly in the case of 76,939 ha infected with cassava leaf mosaic disease in Vietnam. Therefore, this study aims to complete in vitro propagation process of CMD resistant varieties, increasing the multiplication coefficient and helping, helping to quickly bring this variety out into production. The experiment was conducted on the cassava clone C83, which has been tested for resistance to cassava leaf mosaic disease in Tay Ninh. The results showed that the suitable multiplication medium for cassava clone C83 was MS + GA3 0.05 mg/L + NAA 0.02 mg/L. The propagation coefficient reached 4.3 after one month of culture. The medium forming complete plantlets was 1/3 MS + GA3 0.005 mg/L + NAA 0.01 mg/L with a culture duration of 15 - 20 days, which is suitable for releasing the plants out of the nursery. In this study, Klasman TS2 at 100% was the best substrate for in vitro adaptation in the nursery. With that substrate, the survival rate was 100%.

Từ khoá / Keywords

Cây sắn
in vitro
kháng bệnh khảm lá
Cassava
in vitro
cassava mosaic resistance