• HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG LAN KIẾM THANH NGỌC (Cymbidium sinense) BẰNG TÁCH CHỒI

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG LAN KIẾM THANH NGỌC (Cymbidium sinense) BẰNG TÁCH CHỒI

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG LAN KIẾM THANH NGỌC (Cymbidium sinense) BẰNG TÁCH CHỒI

Tên tác giả
Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ , Đặng Tiến Dũng , Đặng Thị Phương Anh
Category
Monthly Journal
Title

Completion of the technological process for propagating cymbidium Thanh Ngoc (Cymbidium sinense) by bud separation

Author
Dang Van Dong, Chu Thi Ngoc My, Dang Tien Dung, Dang Thi Phuong Anh
Tóm tắt

Năm 2020 - 2021, Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống bằng tách chồi cho cây lan kiếm Thanh Ngọc. Kết quả đã xác định được giá thể 1/2 vỏ thông + 1/2 giá thể Klasmann TS2 đạt tỷ lệ sống cao 94,44%. Sử dụng chế phẩm kích thích ra rễ Super root giúp thời gian ra rễ nhanh; 18 ngày sau tách, bộ rễ cây phát triển khỏe đạt 4,8 rễ mới/chậu. Phân bón Plant soud 20-20-20 ở nồng độ 1/1.500 giúp cây sinh trưởng phát triển tốt đạt 4,3 chồi/chậu, kích thước lá lớn đạt 46,3 cm × 3,9 cm. Sử dụng Antracol 70WP hoặc Ridomil gold 68WG để phòng trừ một số bệnh hại phổ biến như thối thân, đốm đen, khô đầu lá. Áp dụng quy trình công nghệ nhân giống mới tại một số địa phương giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, hệ số nhân đạt 3,20 - 3,26 lần, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao > 90%, chất lượng cây giống tốt với 3,7 - 4,0 chồi/chậu, rút ngắn thời gian nhân giống xuống còn 79 - 82 ngày (so với quy trình cũ là 89 - 91 ngày).

Abstract

In the period of 2020 - 2021, a propagation technology process by splitting buds for Thanh Ngoc Cymbidium orchids was studied and completed by the Fruit and Vegetable Research Institute. As a result, 1/2 pine bark + 1/2 Klasmann TS2 substrate was identified with a high survival rate of 94.44%. Using a rooting stimulant called Super root helps rooting quickly; 18 days after splitting, the roots grow strongly to reach 4.8 new roots/pot. Application of Plant Soud 20-20-20 fertilizer at a concentration of 1/1,500 helps plants grow and develop well, reaching 4.3 buds/pot, large leaf size reaching 46.3 cm × 3.9 cm. Use Antracol 70WP or Ridomil gold 68WG to prevent some common diseases such as stem rot, black spot and dry leaf tips. Applying new breeding technology processes in some localities to help plants grow and develop well, the multiplication coefficient reaches 3.20 - 3.26 times, the percentage of plants meeting export standards is > 90%, seedling quality is high with 3.7 - 4.0 shoots/pot, shortening the propagation time to 79 - 82 days (compared to the old process of 89 - 91 days).

Từ khoá / Keywords

Lan kiếm Thanh Ngọc
giá thể trồng
kích thích ra rễ
phân bón
Thanh Ngoc orchid
growing medium
rooting stimulant
fertilizer