• HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG NGUYÊN CHỦNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG NGUYÊN CHỦNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LẠC GIỐNG NGUYÊN CHỦNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN

Tên tác giả
Võ Văn Trung,Phạm Văn Linh, Trịnh Đức Toàn, Bùi Văn Hùng, Trần Thị Thanh Hoa, Lê Ngọc Lan, Hyun Jong Nae , Joung Young Soo , Hong Seung Gil
Category
Monthly Journal
Title

Efficiency of the model producing peanut resgistered seeds in Autumn - Winter crop season in Nghe An province

Author
Vo Van Trung, Pham Van Linh, Trinh Duc Toan, Bui Van Hung, Tran Thi Thanh Hoa, Le Ngoc Lan, Hyun Jong Nae, Joung Young Soo, Hong Seung Gil
Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng cho các giống lạc L20 và TK10 với quy mô 116 ha, được thực hiện trong vụ Thu Đông từ năm 2017 - 2019 tại Nghệ An. Kết quả cho thấy, các giống lạc trong mô hình có tỷ lệ mọc cao hơn đối chứng từ 3,5 - 4,5%, thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống đối chứng từ 5 - 10 ngày; ít nhiễm sâu bệnh hại; số quả chắc/cây cao hơn giống đối chứng từ 2 - 4 quả; năng suất bình quân các giống lạc đạt từ 2,25 - 2,74 tấn/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 16,81 - 20,18%. Hiệu quả kinh tế đạt trung bình 18,1 - 37,7 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 14,6 - 21,6 triệu đồng/ha.

Abstract

Building a production model of peanut registered seedsfor L20 and TK10 peanut varieties with a scale of 116 hectares was carried out in the Autumn - Winter crop from 2017 to 2019 in Nghe An province. The results showed that the emergence rate of peanut varieties in the model was higher than the controls from 3.5 to 4.5%; the growth duration was shorter than the control varieties from 5 to 10 days; less infection with pests and diseases; the number of full pods/plant was higher than the control varieties from 2 - 4 fruits. The average yield of peanut varieties was 2.25 to 2.74 tons/ha, higher than the mass production from 16.81 to 20.18%. The average economic efficiency was from 18.1 to 37.7 million VND/ha, higher than mass production from 14.6 to 21.6 million VND/ha.

Từ khoá / Keywords

Cây lạc
giống lạc L20 và TK10
vụ Thu Đông
giống nguyên chủng
tỉnh Nghệ An
Peanuts
L20 and TK10 peanut varieties
Autumn - Winter crop season
registered seeds
Nghe An province