• HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CANH TÁC TỔNG HỢP TRONG SẢN XUẤT MÀU XUÂN HÈ Ở VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CANH TÁC TỔNG HỢP TRONG SẢN XUẤT MÀU XUÂN HÈ Ở VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-84
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CANH TÁC TỔNG HỢP TRONG SẢN XUẤT MÀU XUÂN HÈ Ở VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

Tên tác giả
Trịnh Thanh Thảo , Trần Thị Kiều Trang , Trịnh Quang Khương , Trần Thị Ngọc Huân
Category
Monthly Journal
Title

Economic efficiency of integrated management practices in spring-summer upland crop cultivation in Vinh Chau, Soc Trang

Author
Trinh Thanh Thao, Tran Thi Kieu Trang, Trinh Quang Khuong, Tran Thi Ngoc Huan
Tóm tắt

Mô hình trình diễn được thực hiện trên diện tích 27,92 ha với 42 nông dân tham gia trồng đậu xanh và hành tím giống áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp bao gồm: (i) Bón phân theo quy trình trồng đậu xanh, hành tím giống giảm bớt lượng phân hóa học (15-20%), bổ sung phân hữu cơ sinh học (150-500 kg/ha); (ii) Phòng trừ sâu bệnh: IPM kết hợp với sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Kết quả cho thấy mỗi ha áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp trên cây đậu xanh đã gia tăng năng suất được 183 kg đậu, tăng tổng thu được 5,133 triệu đồng/ha (9,9%), giảm tổng chi phí 840 ngàn đồng/ha, giá thành giảm 1.880 đồng/kg (11,5%), lợi nhuận tăng so với biện pháp canh tác truyền thống của nông dân là 5,973 triệu đồng/ha (27,7%). Đối với hành tím giống, mỗi ha áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đã giúp gia tăng năng suất được 377 kg hành giống, tăng tổng thu 6,215 triệu đồng/ha (3,8%), giảm tổng chi phí 1,183 triệu đồng/ha, giá thành giảm 480 đồng/kg (4,8%) và tăng lợi nhuận so với biện pháp canh tác truyền thống của nông dân là 7,398 triệu đồng/ha (11,3%).

Abstract

The demonstration pilots of integrated management practices (IMPs) in 2016 Spring-Summer upland crops were conducted in 27.92 ha with the participation of 42 farmers who grown mungbean and seed-onion in Vinh Chau, Soc Trang. The integrated management practices included: (i) Fertilizer application were reduced the dose of chemical fertilizers (15-20%) and added bio-organic fertilizers (150-500 kg/ha); (ii) Pest control was used IPM combined with alternative use of bio-pesticides with specific chemical pesticides. The results showed that the model applied above IMPs increased the grain yield of mungbean 183 kg, the total income of 5.133 million VND (9.9%), reduced total cost of 840 thousand VND and cost price reduction of 1,880 VND/kg (11.5%) per ha. The profit difference between the IMPs and farmer’s management practices (FMP) of mungbean was 5.973 million VND (27.7%). For seed-onion model, application of IMP got an increase of 377 kg onion-seed/ha. Total income increased 6.215 million VND/ ha (3.8%). Total cost reduced 1.183 million VND/ha and 480 VND/kg (4.8%) of cost price reduction. The profit increased 7.398 million VND/ha (11.3%) compared with FMP

Từ khoá / Keywords

Biện pháp canh tác của nông dân
biện pháp canh tác tổng hợp
phân bón hữu cơ sinh học
thuốc trừ sâu sinh học
Bio-organic fertilizers
bio-pesticides
Farmer’s management practices
Integrated management practices