• HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN NĂNG SUẤT KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN

HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN NĂNG SUẤT KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN

Xem các bài khác
Số trang của bài
81-86
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN NĂNG SUẤT KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN

Tên tác giả
Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Phước Toàn , Tất Anh Thư , Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of endophytic bacteria on purple yam yield on acid sulfate soils

Author
Ly Ngoc Thanh Xuan, Le Phuoc Toan, Tat Anh Thu, Le Van Dang, Ngo Ngoc Hung
Tóm tắt

Thí nghiệm trong chậu và thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện qua hai vụ Xuân Hè và Thu Đông 2015 nhằm đánh giá ảnh hưởng của chủng vi khuẩn nội sinh kết hợp với các liều lượng phân đạm lên năng suất của khoai mỡ tím trồng trên đất phèn ở Hậu Giang. Cả hai thí nghiệm được bố trí theo thể thức hai nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nhân tố (A): các liều lượng phân đạm (0 N, 25 N, 50 N, 75 N) và nhân tố (B): các dòng vi khuẩn (không vi khuẩn, Azospirillum X1, Azospirillum X2) với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy vi khuẩn Azospirillum X2 đã làm gia tăng đường kính củ và năng suất củ khoai mỡ. Khi bón 75 kg N ha-1 kết hợp chủng vi khuẩn Azospirillum X2 cho năng suất củ khoai mỡ cao hơn so với bón 75 kg N ha-1 không chủng vi khuẩn.

Abstract

Pot and field experiment were conducted in Winter - Spring crop season and Summer - Autumn crop season of 2015 to evaluate effect of endophytic strains combined with nitrogen fertilizer doses on the yield of purple yams grown on acid sulfate soils in Hau Giang. Both experiments were arranged in a completely randomized block consisting of two factors with 4 replications. Factor (A) included nitrogen fertilizer doses (0 N, 25 N, 50 N, 75 N) and factor (B) was bacterial strains (non-bacterial, Azospirillum X1, Azospirillum X2). Results showed that Azospirillum X2 most effectively increased the diameter of purple yam tuber and yield. The treatment of 75 kg N ha-1 combined with Azospirillum X2 got higher yield than that of the treatment of 75 kg N ha-1 without bacteria.

Từ khoá / Keywords

Cố định đạm
đất phèn
khoai mỡ tím
vi khuẩn nội sinh
Acid sulfate soils
endophytic bacteria
nitrogen–fixing capacity
purple yam