HIỆU QUẢ CỦA TRỒNG XEN CÂY MẠCH MÔN TRONG VƯỜN BƯỞI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
110-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ CỦA TRỒNG XEN CÂY MẠCH MÔN TRONG VƯỜN BƯỞI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Tên tác giả
Nguyễn Thế Hinh, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Đình Vinh
Category
Monthly Journal
Title

The efficiency of intercropping mondo grass plants in the pomelo plantations

Author
Abstract

Mondo grass (Ophiopogon Japonicus Wall) is a good economical crop in some northern provinces of Vietnam. Intercropping mondo grass plants in the pomelo plantations in Phu Tho province could bring high additional profits (up to 110 million VND for 3 years of intercropping) to farmers as well as weed control through the weed suppression mechanisms of shading and root secretion.

Từ khoá / Keywords

Mondo grass
pomelo
Phu Tho.