• HIỆU QUẢ CỦA PHÂN CHỨA BO VÀ KẼM ĐỐI VỚI CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba) TRỒNG TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN CHỨA BO VÀ KẼM ĐỐI VỚI CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba) TRỒNG TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
40-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN CHỨA BO VÀ KẼM ĐỐI VỚI CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba) TRỒNG TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Tên tác giả
Phạm Anh Cường, Huỳnh Thanh Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Efficiency of boron and zinc fertilizer for Angelica acutiloba grown on basaltic soils in Lam Dong province

Author
Pham Anh Cuong, Huynh Thanh Hung
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định liều lượng bón và dạng phân bón B, Zn phù hợp cho cây đương quy. Thí nghiệm được được tiến hành trên đất nâu đỏ phát triển trên bazan từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018 tại tỉnh Lâm Đồng. Trong điều kiện thí nghiệm, kết quả cho thấy, khi liều lượng B và Zn tăng lên đều làm cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất đương quy tăng; năng suất đạt cao nhất khi bón 4,8 kg B/ha và 6 kg Zn/ha. Giữa hai dạng phân chứa B và hai dạng phân chứa kẽm có cùng lượng bón không có sự khác biệt thống kê về năng suất. Phân chứa B dạng borax ở lượng bón 4,8 kgB/ha và phân chứa Zn dạng sunphat ở lượng bón 6 kgZn/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, có triển vọng ứng dụng vào sản xuất đương quy diện rộng trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng.

Abstract

The study aimed to determine the doses of fertilizer B, Zn suitable for Angelica acutiloba. Experiment was conducted on basaltic soils from August 2017 to August 2018 in Lam Dong province. The results showed that when the dose of B and Zn fertilizer increased, the growth and yield of Angelica acutiloba increased; the yield reached the highest when applying 4.8 kg B/ha and 6 kg Zn/ha. There was no statistical difference in yield between two types of fertilizer B and two types of zinc fertilizer with the same dose. The fertilizer containing B in the form of borax at 4.8 kg B/ha and zinc in the form of sulphate at 6 kg Zn/ha for the highest yield and economic efficiency, has the potential to be applied to large-scale production on basaltic soils in Lam Dong province.

Từ khoá / Keywords

Đương quy Nhật Bản
liều lượng phân bón
kẽm
Lâm Đồng
Angelica acutiloba
boron fertilizer
zinc fertilizer
Lam Dong province