• HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP NUÔI CẤY MÔ VÀ XỬ LÝ HOM GIỐNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA DO Phytoplasma

HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP NUÔI CẤY MÔ VÀ XỬ LÝ HOM GIỐNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA DO Phytoplasma

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-78
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP NUÔI CẤY MÔ VÀ XỬ LÝ HOM GIỐNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA DO Phytoplasma

Tên tác giả
Đỗ Đức Hạnh, Thân Thị Thu Hạnh, Mai Văn Quân, Trịnh Xuân Hoạt, Dương Công Thống, Đỗ Văn Tường, Nguyễn Thị Tân, Trần Văn Sơn, Vũ Văn Kiều, Hoàng Thị Thu Hằng , Nguyễn Thị Thanh Lan
Category
Monthly Journal
Title

Efficiency of tissue culture and treatment of sugarcane setts in prevention of white leaf disease caused by Phytoplasma

Author
Do Duc Hanh, Than Thi Thu Hanh, Mai Van Quan, Trinh Xuan Hoat, Duong Cong Thong, Do Van Tuong, Nguyen Thi Tan, Tran Van Son, Vu Van Kieu, Hoang Thi Thu Hang, Nguyen Thi Thanh Lan
Tóm tắt

Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh trắng lá mía do Phytoplasma bằng biện pháp nuôi cấy mô và xử lý hom giống được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019 tại Viện Nghiên cứu Mía đường. Kết quả cho thấy, phương pháp nuôi cấy mô cải tiến có bổ sung thêm các công đoạn xử lý mẫu trước khi cấy; bao gồm chọn cây khỏe, sạch bệnh, ra hom 1 mầm, xử lý trong nước nóng 50oC trong 2 giờ, sau đó trồng ra khay trong nhà lưới kiểm dịch cách ly 2 lớp; sau trồng 4 tuần, lấy mẫu đỉnh sinh trưởng < 3 mm, khử trùng kép bằng Calcium Hypochlorite (10%) trong 15 phút và HgCl2 (0,1%) trong 30 giây, có khả năng tạo ra cây mía giống sạch bệnh trắng lá mía do tác nhân Phytoplasma gây ra. Biện pháp xử lý kép (xử lý hom 1 mầm trong nước nóng 52oC trong 30 phút, sau đó vớt ra, để trong bóng mát qua đêm, xử lý lại hom trong nước nóng 50oC trong 2 giờ) có khả năng phòng trừ được bệnh trắng lá mía lây truyền qua hom giống.

Abstract

Efficiency evaluation of tissue culture and treatment of sugarcane setts in prevention of white leaf disease caused by Phytoplasma was carried out from January to December, 2019 at the Sugarcane Research Institute. The results showed that the improved tissue culture method complemented with sample treatment before culture; including selecting healthy, disease-free plants, single eye bud cuttings, treatment in 50oC hot water for 2 hours, after that the cutting setts were planted in trays in 2-layer quarantine net house; 4 weeks after planting, sampling the shoot tips <3 mm, double sterilizing with Calcium Hypochlorite (10%) for 15 minutes and HgCl2 (0.1%) in 30 seconds, could create tissue culture plants free of leaf white disease caused by Phytoplasma. Double treatments (the first stage of treatment by dipping single eye bud stem cuttings in hot water at 520C for 30 minutes, then taking it out, leaving in the shade overnight, the second stage of treatment by dipping single eye bud cuttings in 500C for 2 hours) had ability to prevent sugarcane white leaf disease spread through stem cuttings.

Từ khoá / Keywords

Cây mía
nuôi cấy mô
xử lý hom giống
bệnh trắng lá
Phytoplasma
Sugarcane
tissue culture
treatment of sugarcane setts
white leaf disease
Phytoplasma