• HIỆU LỰC TRỰC TIẾP CỦA PHÂN VÔ CƠ ĐA LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

HIỆU LỰC TRỰC TIẾP CỦA PHÂN VÔ CƠ ĐA LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
58-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU LỰC TRỰC TIẾP CỦA PHÂN VÔ CƠ ĐA LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

Tên tác giả
Trần Ngọc Hưng, Cao Kỳ Sơn , Ngô Xuân Hiền , Nguyễn Hải Hòa, Phạm Bá Phương
Category
Monthly Journal
Title

Direct effect of macro element fertilizers on rice and winter maize on degraded grey soils in Bac Giang province

Author
Tran Ngoc Hung, Cao Ky Son, Ngo Xuan Hien, Nguyen Hai Hoa, Pham Ba Phuong
Tóm tắt

Thí nghiệm thực hiện tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang năm 2011-2013 trên đất xám bạc màu với cơ cấu lúa Xuân, lúa Mùa và ngô Đông. Kết quả cho thấy: Kali và đạm là yếu tố quan trọng hơn lân và ảnh hưởng trực tiếp năng suất lúa Xuân, lúa Mùa và ngô Đông. Bón đầy đủ đạm, lân, kali cho tổng sản phẩm của 8 vụ (trong đó 3 vụ lúa Xuân, 3 vụ lúa Mùa, 2 vụ ngô Đông) lớn nhất, trung bình đạt 49,5 tạ/ha; không bón phân sản phẩm giảm 26,9 tạ/ha (tương ứng 56,9%); không bón kali sản phẩm giảm 19,4 tạ/ha (tương ứng 41,0%); không bón đạm sản phẩm giảm 19,0 tạ/ha (tương ứng giảm 39,7%); không bón lân sản phẩm giảm 12,3 tạ/ha (tương ứng 24,7%). Hiệu suất sử dụng N đạt 18,9 kg sản phẩm/kg N; hiệu suất sử dụng P đạt 21,0 kg sản phẩm/kg P; hiệu suất sử dụng K đạt 20,1 kg sản phẩm/kg K.

Abstract

The experiment on spring rice, summer rice and winter maize was conducted on degraded grey soil in Luong Phong commune, Hiep Hoa district, Bac Giang province in 2011- 2013. The results showed that nitrogen and potassium fertilizers were more important than phosphorous fertilizer and they had direct effect on the total yield of spring rice, summer rice and winter maize. Application of enough nitrogen, phosphorous, potassium fertilizers produced the highest yield, average of 49.5 quintals/ha; The average yield reduced 26.9 quintals/ha (accounting for 56.9%) without fertilizer application, 19.4 quintals/ha (41%) without potassium fertilizer, 19 quintals/ha (39.7%) without nitrogen fertilizer, and 12.3 quintals/ha (24.7%) without phosphorous fertilizer, respectively. The effect of N reached 18,9 kg of product/kg N; of P was 21 kg of product/kg P; and of K was 20.1 kg of product/kg K, respectively.

Từ khoá / Keywords

đất xám bạc màu
hiệu lực trực tiếp
phân đa lượng NPK
lúa Xuân
Lúa mùa
Ngô Đông
Bắc Giang
Degraded grey soils
direct effect
macro-element fertilizer NPK
spring rice
summer rice
Winter maize
Bac Giang