• HIỆU LỰC TỒN DƯ CỦA PHÂN LÂN ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

HIỆU LỰC TỒN DƯ CỦA PHÂN LÂN ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
53-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU LỰC TỒN DƯ CỦA PHÂN LÂN ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BẮC GIANG

Tên tác giả
Trần Ngọc Hưng, Cao Kỳ Sơn, Ngô Xuân Hiền, Nguyễn Hải Hòa , Phạm Bá Phương
Category
Monthly Journal
Title

Residual effect of phosphorous fertilizer on rice and winter maize on degraded grey soils in Bac Giang province

Author
Tran Ngoc Hung, Cao Ky Son, Ngo Xuan Hien, Nguyen Hai Hoa, Pham Ba Phuong
Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang năm 2011-2013 trên đất xám bạc màu trong cơ cấu lúa Xuân, lúa Mùa và ngô Đông. Kết quả cho thấy: Với lúa, cách 1 vụ mới bón lân 1 vụ giảm năng suất 3,5 tạ/ha, tương ứng giảm 6,8% (trong phạm vi sai số thí nghiệm). Đối với ngô Đông không bón phân lân từ 1 đến 4 vụ đều làm giảm năng suất đáng kể. Cách 1 vụ bón phân lân 1 vụ cho bội thu do tồn dư là 8,2 tạ/ha và hiệu suất của 1 kg P2 O5 bón vào từ vụ trước là 11,9 kg thóc/kg P2 O5 ; cách 2 vụ, cách 3 vụ hoặc cách 4 vụ mới bón phân lân một vụ cho bội thu do tồn dư thấp, đạt 0,4-4,5 tạ/ha và hiệu suất của 1 kg P2 O5 bón vào từ vụ trước cũng thấp, đạt 0,7-8,6 kg thóc/kg P2 O5 .

Abstract

The experiment on spring rice, summer rice and winter maize was conducted on degraded grey soil in Luong Phong commune, Hiep Hoa district, Bac Giang province in 2011- 2013. The results showed that: For rice, without phosphorous fertilizer within a crop, in the next crop the yield reduced 350 kg/ha (acounting for 6.8% - within experimental errors). For winter maize, without phosphorous fertilizer within four consecutive crops, the yield reduced considerably. Phosphorous fertilizer was not applied within a crop, in the next crop the bumper yield was 820 kg/ha and the effect of P was 11.9 kg of rice paddy/kg P2 O5 ; no phosphorous fertilizer application within two, three or four crops, it produced a bumper yield due to low residues at 40 to 450 kg/ha and the effect of P2 O5 from the previous crop was also low, from 0.7 to 8.6 kg of rice paddy/kg P2 O5 .

Từ khoá / Keywords

đất xám bạc màu
hiệu lực tồn dư
phân lân
lúa Xuân
Lúa mùa
Ngô Đông
Bắc Giang
Degraded grey soils
residual effect
phosphorous fertilizer
spring rice
summer rice
Winter maize
Bac Giang