• HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TẠI PHÚ QUỐC

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TẠI PHÚ QUỐC

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-101
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TẠI PHÚ QUỐC

Tên tác giả
Trương Vĩnh Hải, Nguyễn Văn An, Lê Văn Gia Nhỏ , Nguyễn Văn Mãnh, Trần Kim Ngọc, Nguyễn Bình Duy, Nguyễn Thị Hương , Trần Tuấn Anh, Phan Trung Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Current situation and solutions to improve the efficiency of black pepper production in Phu Quoc

Author
Truong Vinh Hai, Nguyen Van An, Le Van Gia Nho, Nguyen Van Manh, Tran Kim Ngoc, Nguyen Thi Huong, Nguyen Binh Duy, Tran Tuan Anh, Phan Trung Hieu
Tóm tắt

Hồ tiêu (Piper nigrum L.) là một loại gia vị đặc trưng tại Phú Quốc với hương vị thơm cay nổi tiếng, nhưng người trồng tiêu đang gặp nhiều trở ngại do hiệu quả sản xuất thấp. Nghiên cứu khảo sát hiện trạng sản xuất hồ tiêu được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 02/2021 tại Phú Quốc. Áp dụng phương pháp điều tra nông hộ với phiếu soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên có định hướng theo tuổi vườn cây với tổng số 99 hộ trồng tiêu. Kết quả điều tra cho thấy: (i) Điều kiện canh tác hồ tiêu (đất, nước tưới) ở nông hộ khá tốt với quy mô diện tích bình quân 0,46 ha, thuận lợi cho việc chăm sóc và quản lý; (ii) Một số biện pháp kỹ thuật canh tác hiện đang áp dụng còn chưa hợp lý làm gia tăng chi phí sản xuất; (iii) Phần lớn nông hộ đều quản lý thoát nước tốt trên vườn nên hạn chế được dịch bệnh gây hại; (iv) Sản xuất hồ tiêu ở Phú Quốc trong niên vụ 2019 - 2020 đều bị lỗ do chi phí sản xuất cao và giá bán thấp; (v) Một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất hồ tiêu, gồm: áp dụng biện pháp tưới phun; thay thế trụ gỗ bằng trụ bê tông hoặc cây trụ sống; giảm mật độ trồng dưới 2.000 trụ/ha; tăng lượng phân bón hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ; cơ giới hóa một số khâu chăm sóc vườn tiêu và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học để diệt cỏ dại trong vườn tiêu.

Abstract

Black pepper (Piper nigrum L.) is a typical spice in Phu Quoc with a famous spicy aroma, but farmers have been facing many difficulties due to low economic efficiency. A farm household survey on the current status of black pepper production was carried out from October 2020 to February, 2021 in Phu Quoc. Random sampling oriented methodology based on the age of the black pepper gardens was applied to collect data from 99 black pepper households with an appropriate questionnaire. Results indicated that: (i) The farming conditions of households (soil and irrigation) are quite favorable with the average area of 0.46 ha, which so convenient for maintenance and management; (ii) Some farming techniques currently applied are not appropriate, this leads to an increase in production costs; (iii) Almost pepper gardens have good drainage systems that help them to limit the infection of severe diseases; (iv) The black pepper production in Phu Quoc all suffered losses because of high production costs and low selling prices in the havesting crop of 2019 - 2020; (v) Some suggested solutions to improve the pepper production efficiency, including: application of sprinkler irrigation; replacing wooden poles with concrete or living poles; reducing planting density below 2000 poles/ha; increasing amount of organic fertilizer and reducing the amount of inorganic one; mechanization in some stages of pepper garden care; and minimizing the use of chemicals to control weeds in pepper gardens.

Từ khoá / Keywords

hồ tiêu
hiện trạng
hiệu quả sản xuất
giải pháp
Phú Quốc
Back pepper
current situation
production efficiency
solutions
Phu Quoc