• ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG AO ƯƠNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) SIÊU THÂM CANH

ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG AO ƯƠNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) SIÊU THÂM CANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-108
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG AO ƯƠNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) SIÊU THÂM CANH

Tên tác giả
Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Duy Thanh, Phan Văn Nin , Võ Nam Sơn và Huỳnh Trường Giang
Category
Monthly Journal
Title

Zooplankton and its relationship with water environment parameters in super-intensive whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) nursing ponds

Author
Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Duy Thanh, Phan Van Nin, Vo Nam Son va Huynh Truong Giang
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định thành phần loài và mật độ của động vật phiêu sinh (ĐVPS) dưới ảnh hưởng của các mật độ ương tôm thẻ chân trắng khác nhau. Nghiên cứu được tiến hành ở 3 ao với mật độ 600 con/m2 (N1) và 3 ao với mật độ 400 con/m2 (N2). Kết quả đã ghi nhận được tổng cộng 32 loài, trong đó Protozoa có số loài cao nhất (15 loài), kế đến là Rotifera (8 loài), các nhóm còn lại từ 4 - 5 loài. Số loài ĐVPS qua các đợt khảo sát từ 6 - 15 loài tương ứng với mật độ trung bình 989 - 3.088.343 ct/m3. Mật độ ĐVPS từ đợt 1 đến đợt 6 không có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm ao. Tuy nhiên, từ đợt 7 đến cuối giai đoạn ương có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm N1 và N2, trong đó, nhóm N1 có mật độ Protozoa và Rotifera cao hơn nhóm N2. Nhiệt độ, pH, oxy, TAN, NO3- tương quan không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) với tổng loài và mật độ ĐVPS. Độ kiềm tương quan thuận (p < 0,05) với tổng số loài và mật độ của ĐVPS. Ngoài ra, mật độ của Copepoda và nauplius bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng TN.

Abstract

The study aimed to determine the species composition and density of zooplankton under the influence of different nursery densities of whiteleg shrimp. The study was conducted in 3 ponds with a density of 600 shrimp/m2 (N1) and 3 ponds with a density of 400 shrimp/m2 (N2). The results recorded a total of 32 species, in which Protozoa had the highest number of species (15 species), followed by Rotifera (8 species), and the other groups varied from 4 - 5 species. The zooplankton species number through the sampling periods ranged from 6 - 15 species, corresponding to an average density of 989-3,088,343 ind./m3 . Zooplankton density didn’t change significantly between the two pond groups from stages 1 - 6. However, from the stage 7 to the end of the nursery period, there was a significant difference in zooplankton abundance between the group N1 and the group N2, in which the group N1 had a higher abundance of protozoa and rotifers than the group N2. Temperature, pH, oxygen, TAN, and NO3 - parameters showed no statistically significant correlation (p > 0.05) with total species and density of zooplankton. Alkalinity was positively correlated (p < 0.05) with the total number of species and density of the zooplankton. Besides, copepoda and nauplius densities were strongly influenced by the TN content (p < 0.05).

Từ khoá / Keywords

Động vật phiêu sinh
ao tôm thẻ chân trắng
các yếu tố môi trường nước
zooplankton
whiteleg shrimp pond
water environmental parameters