• ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHỤC TRÁNG GIỐNG LẠC ĐỎ ĐIỆN BIÊN VÀ LẠC ĐỎ BẮC GIANG

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHỤC TRÁNG GIỐNG LẠC ĐỎ ĐIỆN BIÊN VÀ LẠC ĐỎ BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
100-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHỤC TRÁNG GIỐNG LẠC ĐỎ ĐIỆN BIÊN VÀ LẠC ĐỎ BẮC GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Lý
Category
Monthly Journal
Title

Survey, characterization and purification of red seed coat groundnut varieties Dien Bien and Bac Giang

Author
Nguyen Thi Ly
Tóm tắt

Tình hình sản xuất hai giống lạc đỏ Điện Biên và lạc đỏ Bắc Giang ở 3 huyện: Tuần Giáo – Điện Biên và Hiệp Hòa, Yên Thế – Bắc Giang đã được điều tra trong 3 năm. Xây dựng được bản mô tả cho giống lạc đỏ Điện Biên và đỏ Bắc Giang. Đánh giá tính chịu hạn của hai giống lạc đỏ Điện Biên và đỏ Bắc Giang, ở các điều kiện trong phòng, nhà lưới và ngoài đồng ruộng. Đánh giá bệnh hại lá lạc cho hai giống lạc đỏ. Phục tráng hai giống lạc đỏ Điện Biên và đỏ Bắc Giang, giai đoạn ( G0 - G1 ). Bước đầu tuyển chọn được một số dòng lạc đỏ triển vọng, có khả năng chịu hạn khá và cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với điều kiện canh tác ở Trung du và Miền núi phía Bắc.

Abstract

Survey on production and agromorphological traits of red seed coat groundnut from Dien Bien and Bac Giang varieties was carried out in Tuan Giao district, Dien Bien province and in Hiep Hoa, Yen The districts, Bac Giang province during the period of 2013 - 2015. The descriptors for red seed coat groundnuts from Dien Bien and Bac Giang were set up. Drought tolerance of these two groundnut cultivars was evaluated in laboratory, nethouse and on field. Foliar diseases were also evaluated on the field. Purification of these two groundnuts was selected G0 and G1 generations Some elite lines with drought tolerance, disease resistance, high yield and good adaption to northern highland and middle land were selected.

Từ khoá / Keywords

điều tra
đánh giá
phục tráng
chịu hạn
lạc đỏ Điện Biên
lạc đỏ Bắc Giang
survey
charcterization
purification
drought tolerance
red seed coat groundnut varieties Dien Bien and Bac Giang