• ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Tên tác giả
Hà Tấn Linh, Dương Thị Trúc, Văn Phạm Đăng Trí
Category
Monthly Journal
Title

Effects of salinity intrusion and water resources management on agriculture and aquaculture in Soc Trang province during 2019 - 2020 period

Author
Ha Tan Linh, Duong Thi Truc, Van Pham Dang Tri
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng xâm nhập mặn và công tác quản lý tài nguyên nước đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Bên cạnh các số liệu thứ cấp được thu thập tại các cơ quan nhà nước, phỏng vấn trực tiếp nông hộ được thực hiện để đánh giá mức độ thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra theo quan điểm của người dân địa phương và mức độ quan tâm của người dân tới các chính sách quản lý tài nguyên nước ở địa phương. Các số liệu phỏng vấn được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và mục tiêu đánh giá công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước mặt được thực hiện dựa vào “Quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng xâm nhập mặn trong giai đoạn 2019 - 2020 đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, mặc dù vậy những tác động này đã giảm so với đợt xâm nhập mặn giai đoạn 2015 - 2016. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được trong công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa cán bộ và người dân còn hạn chế, gây ra một số bất cập trong công tác triển khai các quy định và giải pháp của nhà nước.

Abstract

The study was conducted to assess the impacts of drought, salinity intrusion and surface water resource management on agriculture and aquaculture in the Soc Trang Province in the period of 2019 - 2020. The secondary data were collected at the state agencies, direct interviews with farmers was conducted to clarify the extent of damages and assess viewpoint of local residents on surface water resource management policies. A descriptive statistical approach was applied to analyze the relevant collected data, and the state management assessment on surface water resources was evaluated based on the Viewpoints and Quality Assessment Criteria on Issues of State Management Document. The research results showed that drought and salinity intrusion in the period of 2019 - 2020 led to negative effects on agriculture and aquaculture; however, these impacts were of smaller extend compared to what were found during the drought and salinity intrusion in the period of 2015 - 2016. Besides the positive achievements in state management, cooperation between government and local residents is still limited, leading to shortcomings of practicing of state regulations and solutions.

Từ khoá / Keywords

nông nghiệp
nuôi trồng thủy sản
quản lý tài nguyên nước mặt
xâm nhập mặn
Agriculture
aquaculture
saline intrusion
surface water resources management