• ĐÁNH GIÁ VỀ QUY MÔ, TÍNH CHẤT, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI PHÁT SINH TỪ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ĐẾN MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ VỀ QUY MÔ, TÍNH CHẤT, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI PHÁT SINH TỪ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ VỀ QUY MÔ, TÍNH CHẤT, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI PHÁT SINH TỪ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Tên tác giả
Nguyễn Quang Chiến, Phạm Thị Thanh Nga, Bùi Thị Phương Loan, Đỗ Thanh Định, Trần Văn Thể, Nguyễn Xuân Khôi
Category
Monthly Journal
Title

Assessment of the scale, properties and impact of waste sources in crop production

Author
Nguyen Quang Chien, Pham Thi Thanh Nga, Bui Thi Phuong Loan, Do Thanh Dinh, Tran Van The, Nguyen Xuan Khoi
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành điều tra phỏng vấn nông dân và cán bộ địa phương của 16 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái, kết hợp với phân tích các mẫu môi trường tại 6 tỉnh có diện tích trồng trọt lớn tại 3 miền nhằm đánh giá về quy mô, tính chất và tác động của các nguồn thải từ quá trình sản xuất trồng trọt là phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn trong lĩnh vực trồng trọt. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường chủ yếu đến từ việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quá mức và đốt phụ phẩm ngoài đồng. Kết quả phân tích mẫu môi trường cho thấy nồng độ một số kim loại nặng và tồn dư các hợp chất bảo vệ thực vật tại một số địa điểm đã vượt tiêu chuẩn cho phép, vì vậy cần có các giải pháp kiểm soát, xử lý. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tập trung vào việc kiểm soát và quản lý các nguồn chất thải phát sinh từ trồng trọt để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn.

Abstract

This study conducted interviews with farmers and local officials in 16 provinces representing 8 agro-ecological regions combined with analysis of environmental samples in 6 provinces with large cultivation areas in 3 regions to calculate and assess the scale, nature and impact of environmental pollution sources from crop production. The main causes of environmental pollution came from the excessive use of fertilizers and pesticides and the burning of crop residues in the fields. The sample analysis also showed that the concentration of some heavy metals and residues of plant protection compounds in many locations exceeds the permitted standards and need the integrated solutions to control and treat crop and plastic residues. Some solutions for controlling and managing the waste sources from crop cultivation for sustainable and safe agricultural development were recommended by the study.

Từ khoá / Keywords

trồng trọt
nguồn phát thải
tác động
môi trường
crop production
waste sources
impact
environment