• ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG TỎI PHÙ HỢP VỚI ĐẤT CÁT TẠI XÃ HÒA THẮNG, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN

ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG TỎI PHÙ HỢP VỚI ĐẤT CÁT TẠI XÃ HÒA THẮNG, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG TỎI PHÙ HỢP VỚI ĐẤT CÁT TẠI XÃ HÒA THẮNG, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN

Tên tác giả
Phạm Văn Phước, Võ Minh Thư, Phan Công Kiên, Phan Văn Tiêu, Đỗ Tỵ, Nại Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Liễu, Hồ Công Bình
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and selection of suitable garlic variety for sandy soil at Hoa Thang commune, Bac Binh district, Binh Thuan province

Author
Pham Van Phuoc, Vo Minh Thu, Phan Cong Kien, Phan Van Tieu, Do Ty, Nai Thanh Nhan , Nguyen Thi Lieu, Ho Cong Binh
Tóm tắt

Thí nghiệm “Đánh giá và tuyển chọn giống tỏi phù hợp với đất cát tại xã Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận” được bố trí theo phương pháp khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), gồm 4 giống tỏi, nhắc lại 3 lần. Thời gian thực hiện thí nghiệm là vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống tỏi Phan Rang thể hiện vượt trội: khối lượng củ to (22,7 g/củ); cho năng suất cao (năng suất lý thuyết 136,3 tạ/ha/vụ; năng suất thực thu 80,2 tạ/ha/vụ); chất lượng củ tốt (hàm lượng Allyl-L-Cysteine đạt 74,81%; hàm lượng Protein đạt 6,49%), hình thái củ tỏi đẹp và đạt hiệu quả kinh tế cao (lợi nhuận 401.480.000 đồng/ha; tỷ suất lợi nhuận đạt 62,6%).

Abstract

The experiment “Evaluation and selection of suitable garlic variety for sandy soil at Hoa Thang commune, Bac Binh district, Binh Thuan province” was conducted by Completely Randomized Block Design including 4 garlic varieties with 3 replicates. The trial time was in Spring - Winter, 2019-2020. The trial result showed that the Phan Rang garlic variety was surpassing the remain varieties such as high weight (22.7 gr/tuber); high yield (theoretical yield was 13.63 tons per ha, real yield was 8.02 tons per ha); garlic tuber quality was good (Allyl-L-Cysteine content reached 74.8%; protein content reached 6.49%), good tube shape and high economic efficiency (profit income was 401.480.000 VND per ha, profit rate got 62.6%).

Từ khoá / Keywords

Giống tỏi
tỏi Phan Rang
đánh giá
tuyển chọn
Garlic variety
Phan Rang garlic
evaluation
selection