• ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VÙNG NGHIÊN CỨU NAM VÀM NAO

ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VÙNG NGHIÊN CỨU NAM VÀM NAO

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-100
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VÙNG NGHIÊN CỨU NAM VÀM NAO

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Thịnh , Trương Thanh Tân , Trần Thị Lệ Hằng , Văn Phạm Đăng Trí
Category
Monthly Journal
Title

An integrated approach to evaluate the effects of a flood control project in Mekong Delta of Vietnam: The case study of the Southern Vam Nao

Author
Nguyen Xuan Thinh, Truong Thanh Tan, Tran Thi Le Hang, Van Pham Dang Tri
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao, tỉnh An Giang; đây là một trong những dự án kiểm soát lũ chủ động và hướng đến các mục tiêu khác nhau nhằm ổn định đời sống của những hộ dân canh tác nông nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng môi trường tại vùng ngập lũ sâu. Chỉ số hiệu quả tổng hợp của dự án đối với người dân được áp dụng nhằm xác định những khó khăn trong quá trình xây dựng và vận hành dự án kiểm soát lũ đối với người dân cũng như phát huy những điểm tích cực nhằm tích lũy kinh nghiệm cho những dự án kiểm soát lũ khác ở hiện tại và tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao đã đạt được hầu hết (16/18) các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các mục tiêu hoàn thành chưa đạt ở mức cao; do đó, cần có những biện pháp cải thiện hiệu quả dự án trong tương lai; cụ thể như cơ chế quản lý nước tưới phục vụ nông nghiệp, sự hợp lý của các hạng mục công trình và thu gom chất thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, những biện pháp hỗ trợ bước đầu của chính quyền địa phương trong việc hình thành hợp tác xã nông nghiệp là rất cần thiết nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành mô hình quản lý nước tưới có sự tham gia của các thành phần khác nhau trong xã hội, đặc biệt là nông dân.

Abstract

The study was carried out to evaluate the effects of the Southern Vam Nao flood-control project in An Giang province; this is one of the flood-control projects to be initiative and towards the different targets to stabilize the livelihood of the local residents and ensure the quality of the environment in deep flooded-areas. The effectiveness of the project (given reflection from local residents and governmental staffs) was quantified in order to determine the difficulties in the processes of construction and operation of the flood control project as well as to promote the positive aspects to gain experiences for other flood control projects in the present and future. The study results showed that the Southern Vam Nao flood-control project achieved almost all (16/18) of its proposed objectives. However, the targets were not achieved at a high level; therefore, it was necessary to have the effective measures to improve the efficiency of the future projects (i.e. irrigation management mechanism, suitability of the construction works in local context and domestic waste collection). Besides, the initial supporting measures from the local government in the formation of the water-using agricultural cooperatives were needed in order to set the premises for the formation of the model on participatory irrigation management.

Từ khoá / Keywords

Kiểm soát lũ
đánh giá tổng hợp
quản lý thủy lợi
Flood control
integrated assessment
irrigation management