• ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Bùi Thanh Liêm, Hà Minh Luân, Đoàn Thị Mến, Trần Bình Tân, Trần Như Ngọc
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of salt-tolerant ability of promising rice varieties for production in the Mekong Delta

Author
Bui Thanh Liem, Ha Minh Luan, Doan Thi Men, Tran Binh Tan, Tran Nhu Ngoc
Tóm tắt

Mặn là một trong những yếu tố chính làm giảm tăng trưởng và năng suất trên cây lúa, giống lúa chống chịu mặn là một trong các giải pháp làm giảm thiệt hại của mặn. Thí nghiệm đánh giá tính kháng mặn ở điều kiện mặn nhân tạo ở nồng độ muối 6g/L trên 66 giống lúa mới triển vọng trước khi khuyến cáo thử nghiệm thực tế ngoài đồng ruộng. Kết quả cho thấy trong số đó có 1 giống cho tính kháng tốt tương đương đối chứng (cấp kháng < 5), 9 giống cho tính kháng nhẹ (5 < cấp kháng < 6) và các giống còn lại thuộc nhóm giống nhiễm (cấp kháng > 6). Trong 5 chỉ tiêu được đánh giá, chỉ tiêu sự phát triển về chiều cao cây cho thấy hiệu quả trong việc đánh giá tính kháng của giống khi kết hợp với đánh giá về phản ứng của bộ lá dưới điều kiện mặn.

Abstract

Rice production in the Mekong Delta is strongly affected by climate change, especially salinity intrusion. Tolerant varieties play a key role in adaptation to adverse conditions that benefit both economical and sustainable development. New rice varieties were evaluated for salt tolerance in laboratory before testing on field trials. In this study, total 66 varieties were tested for salt tolerance at concentration of 6 g/L NaCl. The results showed that one variety was highly tolerant (tolerant score <5), nine varieties were medium tolerant (5< tolerant score <6) and the rest varieties were sensitive. Five parameters were used to evaluate for salt tolerance including the change in shoot length, root length, fresh weight, dry weight and tolerant score. Only the change in shoot length could be used as salt tolerant indicator for salt-tolerant ability in rice.

Từ khoá / Keywords

lúa
Chịu mặn
đánh giá
rice
salt tolerance
evaluation