• ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA CÁC DÒNG LÚA NẾP TRÊN MÔI TRƯỜNG DUNG DỊCH MẶN YOSHIDA VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN TỰ NHIÊN

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA CÁC DÒNG LÚA NẾP TRÊN MÔI TRƯỜNG DUNG DỊCH MẶN YOSHIDA VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN TỰ NHIÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA CÁC DÒNG LÚA NẾP TRÊN MÔI TRƯỜNG DUNG DỊCH MẶN YOSHIDA VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN TỰ NHIÊN

Tên tác giả
Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nghị Khắc Nhu, Bùi Thanh Liêm
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of salt tolerance of glutinous rice lines in salted Yoshida solution and on natural saline soil

Author
Nguyen Van Tuan Anh, Nghi Khac Nhu, Bui Thanh Liem
Tóm tắt

Các nghiên cứu về lúa nếp chống chịu mặn còn rất hạn chế ở Việt Nam nên nghiên cứu về giống lúa nếp chịu mặn là rất cần thiết. Thí nghiệm đánh giá tính chống chịu mặn của 100 dòng lúa nếp được thực hiện trên môi trường dung dịch mặn nhân tạo và đất mặn tự nhiên trong 21 ngày nhằm chọn lọc các dòng chống chịu mặn tiềm năng phục vụ cho canh tác lúa nếp thích ứng biến đổi khí hậu. Kết quả cho thấy QTL Saltol có vai trò quan trọng giúp cây lúa nếp chống chịu mặn tốt ở môi trường mặn nhân tạo cũng như đất mặn tự nhiên. Đã chọn lọc được 14 dòng lúa nếp có khả năng chống chịu mặn tốt trong 21 ngày ở cả môi trường mặn nhân tạo và đất mặn tự nhiên, trong đó có 1 dòng không mang QTL Saltol. Các dòng lúa nếp chịu mặn này có thể được tiếp tục đánh giá và phát triển phục vụ cho sản xuất.

Abstract

Studies on salt tolerance of glutinous rice are still limited in Viet Nam, so research on salt-tolerant glutinous rice varieties is necessary. Evaluation experiment of salinity tolerance of 100 glutinous rice lines was carried out in salted Yoshida solution and natural saline soil for 21 days in order to select potential salt-tolerant lines for suitable glutinous rice cultivation in response to climate change. The results showed that QTL Saltol plays a key role in glutinous rice salt tolerance both in salted Yoshida solution and natural saline soil. Fourteen (14) glutinous rice lines with good salt tolerance for 21 days in both salted Yoshida solution and natural saline soil were selected for further studies, of which 1 line does not carry QTL Saltol. These salt-tolerant glutinous rice lines can be further evaluated and developed for production.

Từ khoá / Keywords

lúa nếp
Chịu mặn
đất mặn
QTL Saltol
dung dịch Yoshida
Glutinous rice
salt tolerance
saline soil
QTL Saltol
Yoshida solution