• ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
102-108
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

Tên tác giả
Trần Thị Minh Thu, Trần Anh Tuấn, Trần Minh Tiến
Category
Monthly Journal
Title

Investigation of heavy metal contamination in agricultural soils in Bac Ninh province

Author
Tran Thi Minh Thu, Tran Anh Tuan, Tran Minh Tien
Tóm tắt

Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng (KLN) của 300 mẫu đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cho thấy hầu hết các mẫu đất điều tra (93,3%) có hàm lượng KLN tồn dư dưới ngưỡng cho phép. Trong tổng số 300 mẫu đất thu thập có 4 mẫu ô nhiễm và 55 mẫu cận ô nhiễm Pb; 2 mẫu ô nhiễm và 17 mẫu cận ô nhiễm Cd; 13 mẫu ô nhiễm và 78 mẫu cận ô nhiễm Hg; 2 mẫu được xác định là ở mức cận ô nhiễm với Cu; 10 mẫu cận ô nhiễm với Zn, 17 mẫu cận ô nhiễm với As so với tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN03-2015/BTNMT). Các điểm được đánh giá là cận ô nhiễm KLN tập trung nhiều ở các khu công nghiệp, làng nghề thuộc các huyện Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh, Yên Phong. Kết quả điều tra cho thấy sự cần thiết phải có đánh giá thường xuyên ô nhiễm KLN tại các vùng sản xuất nông nghiệp để đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm nông sản an toàn.

Abstract

The analyzed data of 300 soil samples in agricultural production areas in Bac Ninh province showed that most of the studied soil samples (93.3%) contained heavy metal lower than permitted thresholds issued by the Vietnamese Standard (QCVN03-2015/BTNMT). Among 300 studied soil samples, 4 samples were contaminated by Pb over thresholds and other 55 samples contained Pb content nearly under thresholds; 2 samples were polluted by Cd and other 17 samples contained Cd under thresholds; 13 samples were contaminated by Hg and other 78 samples with Hg slightly meeting the Vietnamese Standard, respectively. There were 2, 10 and 17 soil samples which contaminated Cu, Zn and As by slightly level meeting the Vietnamese Standard. The heavy metal contamination were mainly in the soils nearby the industrial zones and processing villages in Gia Binh, Que Vo, Thuan Thanh, Yen Phong and Bac Ninh City. It is necessary to regularly investigate the heavy metal contamination in soils for safe production of agricultural products.

Từ khoá / Keywords

Bắc Ninh
đất sản xuất nông nghiệp
ô nhiễm kim loại nặng
làng nghề
Bac Ninh
agricultural soils
heavy metal contamination
trader villages