• ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NANO KIM LOẠI (SẮT, ĐỒNG, COBAN) ĐẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HLĐN 29 Ở ĐỒNG NAI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NANO KIM LOẠI (SẮT, ĐỒNG, COBAN) ĐẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HLĐN 29 Ở ĐỒNG NAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NANO KIM LOẠI (SẮT, ĐỒNG, COBAN) ĐẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HLĐN 29 Ở ĐỒNG NAI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Chương , Võ Văn Quang , Võ Như Cầm , Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Tường Vân
Category
Monthly Journal
Title

Assessment of the impact of nano-metal (Iron, Copper, Coban) on HLDN 29 soybean variety in Dong Nai province

Author
Nguyen Van Chuong, Vo Van Quang, Vo Nhu Cam, Nguyen Hoai chau, Nguyen Tuong Van
Tóm tắt

Bốn thí nghiệm để đánh giá tác động của nano kim loại (sắt, đồng, coban) đến giống đậu tương HLĐN 29 đã được thực hiện từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 02 năm 2018 tại Đồng Nai. Kết quả là xử lý hạt đậu tương với Co-2 kết hợp phun phân bón lá nano vi lượng DT A213 hoặc DT A312 hoặc DT A313, giống đậu tương HLĐN 29 sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao nhất, lần lượt là 2,50 tấn/ha, 2,46 tấn/ha và 2,41 tấn/ha, vượt đối chứng xử lý nước lần lượt là 24%, 22% và 20%.

Abstract

The assessment of the impact of nano-metal (Iron, Copper, Coban) on HLDN 29 soybean variety was conducted with four experiments from August 2016 to February 2018 in Dong Nai province. The results showed that the Co-2 treated seeds combining with nano-micronutrient foliar-fertilizers (DT A213 or DT A312 or DT A313) made HLDN 29 soybean variety growing well and having the highest yield (2.50 tons/ha, 2.46 tons/ha, 2.41 tons/ha, respectively) and higher that that of the water control by 24%, 22% and 20%, respectively.

Từ khoá / Keywords

nano kim loại
phân bón lá nano vi lượng
HLĐN 29
Metal nanoparticles
nano-micronutrient foliar fertilizer
HLDN 29