• ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ DI TRUYỀN TRÊN QUẦN THỂ LÚA HỒI GIAO CHẤT LƯỢNG CAO OM6976*5/KDML105

ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ DI TRUYỀN TRÊN QUẦN THỂ LÚA HỒI GIAO CHẤT LƯỢNG CAO OM6976*5/KDML105

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ DI TRUYỀN TRÊN QUẦN THỂ LÚA HỒI GIAO CHẤT LƯỢNG CAO OM6976*5/KDML105

Tên tác giả
Hồ Văn Được, Bùi Phước Tâm, Phạm Thị Bé Tư, Nguyễn Thị Lang
Category
Monthly Journal
Title

Graphical genotyping of a backcross population of OM9676/KDML105 for development of yield and quality rice lines

Author
Ho Van Duoc, Bui Phuoc Tam, Pham Thi Be Tu, Nguyen Thi Lang
Tóm tắt

Quần thể lai hồi giao OM6976*5/KDML105 ở thế hệ BC4F2 được sử dụng để đánh giá mối quan hệ di truyền giữa các cá thể thông qua việc xây dựng bản đồ di truyền (GGT). Các dòng con lai được kiểm tra các gen định vị trên 12 nhiễm sắc thể của cây lúa thông qua bộ chỉ thị phân tử liên kết (SSR). Qua phân tích bản đồ GGT ở thế hệ BC4F2 xác định được 1 dòng BC4F2-44 mang gen waxy đồng hợp tử và có 100% gen được đánh dấu trên 12 nhiễm sắc thể giống với cá thể mẹ. Ở thế hệ BC4F3, có 110 dòng BC4F3 (D191-D300) được phát triển từ dòng triển vọng BC4F2-44 trên đồng ruộng trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 và chọn ra được 02 dòng có tiềm năng năng suất cao và phẩm chất tốt là D296 (7,17 tấn/ha) và D233 (7,13 tấn/ha). Các dòng này được đề xuất thử nghiệm và phát triển diện rộng.

Abstract

In the BC4F2 generation, the backcross population of OM6976*5/KDML105 was evaluated the genetic relationship between individuals through graphical genotyping (GGT). The generations of backcross rice lines were tested for the genes covering all 12 rice chromosomes by linked molecular markers. Analysis of the GGT map in the BC4F2 generation showed that one line (BC4F2-44) carrying the homogenous waxy gene as well as 100% of marked genes in the maternal individual on 12 chromosomes. In the BC4F3 generation, the elite line (BC4F2-44) developed into 110 BC4F3 lines (D191-D300) and grew on field in Winter-Spring crop season of 2016 - 2017. The high yield and good quality rice lines were selected as D296 (7.17 tons/ha) and D233 (7.13 tons/ha). These lines were proposed for extensive development.

Từ khoá / Keywords

Quan hệ di truyền
chỉ thị phân tử
chất lượng cao
gen waxy
graphical genotyping GGT
Genetic relation
molecular marker
good quality
waxy gene
graphical genotyping GGT