• ĐÁNH GIÁ NHANH TÍNH CHỐNG CHỊU NẤM Phytophthora Palmivora GÂY BỆNH THỐI VỎ CHẢY NHỰA TRÊN CÂY MÍT Ở ĐÔNG NAM BỘ

ĐÁNH GIÁ NHANH TÍNH CHỐNG CHỊU NẤM Phytophthora Palmivora GÂY BỆNH THỐI VỎ CHẢY NHỰA TRÊN CÂY MÍT Ở ĐÔNG NAM BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ NHANH TÍNH CHỐNG CHỊU NẤM Phytophthora Palmivora GÂY BỆNH THỐI VỎ CHẢY NHỰA TRÊN CÂY MÍT Ở ĐÔNG NAM BỘ

Tên tác giả
Mai Văn Trị , Nguyễn Thị Nguyên Vân , Nguyễn Văn Hòa , Nguyễn Văn Tuất
Category
Monthly Journal
Title

Rapid screening for the resistance to Phytophthora palmivora causing stem canker on jackfruit in the Southeastern Vietnam

Author
Mai Van Tri , Nguyen Thi Nguyen Van , Nguyen Van Hoa, Nguyen Van Tuat
Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng bộ phận cây gồm lá và đoạn cành non (detached-leaf/stem bioassay) để đánh giá nhanh tính chống chịu của một số giống đối với nấm Phytophthora palmivora tác nhân bệnh thối vỏ chảy nhựa trên cây mít ở Đông Nam bộ. Có 24 giống tham gia thí nghiệm gồm 22 giống mít (Artocarpus heterophyllus) và giống TN03 thuộc mít Tố Nữ (A. integer) cùng MN02 thuộc mít Nài (A. rigidus). Kết quả đánh giá cho thấy tất cả các giống đều mẩn cảm với bệnh ở mức độ khác nhau. Giống có tính chống chịu cao nhất là MN02, theo sau là giống Lá bàng, TN 03, Tố tây và Mã lai. Giống mẫn cảm nhất là Siêu sớm, một giống trồng phổ biến nhất trong sản xuất hiện nay.

Abstract

The detached-leaf/stems were used to screen for the resistance of 24 varieties to Phytophthora palmivora causing stem canker of jack fruit in the Southeastern Vietnam. The varieties tested in the trial included 22 ones belonging to jackfruit (Artocarpus heterophyllus); one variety, named TN03, belonging to cempedak (A. integer); and one variety, named MN02, belonging to A. rigidus. The screened varieties displayed a wide range of variation in the susceptibility. MN 02 variety was the most tolerant, followed by La Bang, TN02, Ma Lai, and To tay. The most susceptible was Sieu som. This variety is widely grown in Southeastern Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Artocarpus
Giống
Phytophthora
bệnh thối vỏ chảy nhựa
tính kháng
Artocarpus
variety
Phytophthora
stem canker
resistance