ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂU GEN CỦA CÁC GIỐNG LÚA NẾP

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-44
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂU GEN CỦA CÁC GIỐNG LÚA NẾP

Tên tác giả
Chau Phi Run, Đoàn Thị Mến, Nghị Khắc Nhu, Bùi Thanh Liêm
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of quality characteristics and genotype of glutinous rice varieties

Author
Chau Phi Run, Doan Thi Men, Nghi Khac Nhu, Bui Thanh Liem
Tóm tắt

Hai mươi giống lúa nếp được đánh giá về kiểu gen và gen tạo mùi thơm cũng như đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng hạt gạo nhằm tạo cơ sở khoa học trong việc sản xuất lúa nếp hàng hóa và nghiên cứu chọn tạo các giống lúa nếp mới. Kết quả phân tích kiểu gen cho thấy các giống lúa nếp đều có kiểu gen đột biến wx tương tự nhau. Đối với gen tạo mùi thơm trên hạt, các giống lúa nếp khảo sát cho thấy có 8 giống mang gen và 12 giống không mang gen tạo mùi thơm. Đa số các giống lúa nếp cho mùi thơm từ thơm nhẹ đến rất thơm, tuy nhiên có những giống vẫn tạo ra mùi thơm nhẹ trên hạt dù không mang gen tạo mùi thơm. Các chỉ tiêu về chất lượng cho thấy các giống lúa nếp có sự đa dạng đối với chỉ tiêu về hình dạng và kích thước hạt trong khi các chỉ tiêu về chất lượng sinh hóa khá tương đồng và thể hiện kết quả phù hợp đối với tiêu chuẩn của các giống lúa nếp.

Abstract

Twenty glutinous rice varieties were evaluated on quality characteristics and fragrance genes to provide scientific basis for glutinous rice production and breeding programs. Genotype analysis showed that all glutinous rice varieties had similar wx mutation genotypes. Fragrance gene was found in 8 of 20 glutinous rice varieties. Most of glutinous rice varieties were lightly scented to strongly scented; however, some of them had light fragrance while without fragrance gene. There was a high diversity in grain shape while quality characteristics were quite similar, consistent to glutinous rice standards.

Từ khoá / Keywords

Chất lượng
kiểu gen
lúa nếp
mùi thơm
Fragrance
genotype
Glutinous rice
quality