• ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN NGUỒN GEN TRÁM ĐEN CỔ LOA SỬ DỤNG KỸ THUẬT ISSR

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN NGUỒN GEN TRÁM ĐEN CỔ LOA SỬ DỤNG KỸ THUẬT ISSR

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN NGUỒN GEN TRÁM ĐEN CỔ LOA SỬ DỤNG KỸ THUẬT ISSR

Tên tác giả
Phạm Hùng Cương, Phạm Thị Kim Hạnh, Hồ Thị Loan
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of genetic relationship among Black Oliver at Co Loa commune by using ISSR technique

Author
Pham Hung Cuong, Pham Thi Kim Hanh, Ho Thi Loan
Tóm tắt

Trám đen (Canarium tramdenum Dai & Yakovlev) được trồng lâu đời ở khu di tích lịch sử Thành Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo các thư tịch cổ và những công bố gần đây, Trám đen được ghi nhận về giá trị kinh tế, văn hóa, sinh thái. Tuy nhiên, quần thể Trám đen đang bị suy giảm về năng suất và diện tích nhưng chưa có nghiên cứu nào để bảo tồn và phát triển nguồn gen quý này. Đánh giá quan hệ di truyền của quần thể Trám đen Cổ Loa sử dụng 8 mồi ISSR với 20 mẫu Trám, kết quả 8 mồi có biểu hiện tính đa hình, 537 băng ADN được nhân bản ngẫu nhiên. Hệ số tương đồng di truyền của 20 mẫu Trám dao động từ 0,928 (Trám22) - 1. Quần thể Trám đen ở Cổ Loa có hệ số đa dạng di truyền thấp, như vậy quần thể không đa dạng di truyền và dễ bị tổn thương do điều kiện ngoại cảnh. Kết quả này là cơ sở để xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển Trám đen Cổ Loa.
 

Abstract

Black Oliver has been planted in some places at Co Loa historical site, Dong Anh Dist,. Hanoi for a long time. However, its population in Co Loa has reduced in term of area and productivity. Due to the economic value as well as the historical value of the Black-Oliver population in relic area, conservation and development of this tree should be paid more attention. Eight ISSR primers were used to study the genetic relationship of 20 black oliver samples. The results showed that the Back Oliver samples at Co Loa area were quite homogeneous, the genetic diversity index was very low (h = 0.05 I = 0.09). It means the Black Oliver population in Co Loa is not genetically diverse; the population has less genetic diversity, therefore, it could be vulnerable by an outside impact. Consequently, conservation and rehabilitation plan is needed for the black Oliver population in Co Loa
 

Từ khoá / Keywords

Trám đen
ISSR
bảo tồn
đa dạng di truyền
quần thể
mối quan hệ di truyền
ISSR
conservation
genetic diversity
population
genetic relationship