• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ HỢP CÀ CHUA GHÉP TRÊN MỘT SỐ GỐC GHÉP MỚI CỦA HÀN QUỐC TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ HỢP CÀ CHUA GHÉP TRÊN MỘT SỐ GỐC GHÉP MỚI CỦA HÀN QUỐC TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
25-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ HỢP CÀ CHUA GHÉP TRÊN MỘT SỐ GỐC GHÉP MỚI CỦA HÀN QUỐC TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả
Ngô Thị Hạnh, Trần Thị Hồng , Hoàng Minh Châu, Shin Young - Seub, Lee Mung Jun
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the growth and development of grafted tomatoes on Korean eggplant and tomato rootstocks in Gia Lam, Hanoi

Author
Ngo Thi Hanh, Tran Thi Hong, Hoang Minh Chau, Shin Young - Seub, Lee Mung Jun
Tóm tắt

Giống cà tím Gangan và giống cà chua Pootan nhập nội từ Hàn Quốc được đánh giá là các giống có triển vọng sử dụng làm gốc ghép cho sản xuất cà chua trái vụ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cà chua ghép trên gốc cà tím Gangan và trên gốc cà chua Pootan sinh trưởng khỏe, chống chịu rất tốt với bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstoria solanacearum và cho chất lượng quả tương đương với gốc ghép cà tím EG203 và gốc ghép cà chua Vimina, đây là hai giống gốc ghép phổ biến trong sản xuất cà chua ghép tại các tỉnh phía Bắc và Lâm Đồng. Tổ hợp ghép cà chua trên cà tím cho thấy, quả Savior/Gangan đạt năng suất 63,90 tấn/ha (vụ Thu Đông 2020) và 50,80 tấn/ha (vụ Hè Thu 2021), tương đương so với Savior/EG203 đạt 59,63 tấn/ha (vụ Thu Đông 2020) và 49,63 tấn/ha (vụ Hè Thu 2021). Tổ hợp cà chua ghép trên cà chua đạt kết quả: Savior/Pootan đạt 58,83 tấn (vụ Thu Đông 2020) và 45,03 tấn/ha (vụ Hè Thu) tương đương so với Savior/Vimina đạt 58,80 tấn/ha (vụ Thu Đông) và 42,06 tấn/ha (vụ Hè Thu). Trong khi đối chứng Savior không ghép cho năng suất thấp, đạt 33,06 tấn/ha (vụ Thu Đông 2020) và 28,66 tấn/ha (vụ Hè Thu 2021).

Abstract

The Gangan eggplant variety and the Pootan tomato variety introduced from Korea have been evaluated as promising varieties to be used as rootstocks for off-season tomato production in Northern provinces of Vietnam. The results showed that tomato grafted on Gangan eggplant rootstock and Pootan tomato rootstock grew well, good resistance to bacterial wilt disease (Ralstoria solanacearum) and had fruit quality equivalent to that of EG203 eggplant rootstock and Vimina tomato rootstock which are two popular rootstock varieties in the production of grafted tomatoes in Lam Dong and Northern provinces. The combination of tomato grafting on eggplant showed that Savior/Gangan fruit yield reached 63.90 tons/ha (Autumn-Winter 2020 crop) and 50.80 tons/ha (Summer-Autumn crop 2021), equivalent to Savior/ EG203 reaching 59.63 tons/ha (Autumn-Winter 2020 crop) and 49.63 tons/ha (Summer-Autumn crop 2021). The combination of grafted tomatoes on tomatoes achieved results as: Savior/Pootan fruit yield reached 58.83 tons/ha (Autumn-Winter 2020 crop) and 45.03 tons/ha (Summer-Autumn crop) equivalent to Savior/Vimina reaching 58.80 tons/ha (Autumn-Winter crop) and 42.06 tons/ha (Summer-Autumn crop). The non-grafted Savior control had low yields, reaching 33.06 tons/ha (Autumn-Winter 2020 crop) and 28.66 tons/ha (Summer-Autumn crop 2021).

Từ khoá / Keywords

cà chua ghép
gốc ghép cà tím Gangan
gốc ghép cà chua Pootan
sinh trưởng và phát triển
Grafted tomato
Gangan eggplant rootstock
Pootan tomato rootstock
growth and development