• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHO CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN TẠI THẠCH THÀNH - THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHO CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN TẠI THẠCH THÀNH - THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-38
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHO CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN TẠI THẠCH THÀNH - THANH HÓA

Tên tác giả
Tạ Quang Tưởng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đức Thuận
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of growth and efficiency of grass varieties for cows raising in Thach Thanh - Thanh Hoa province

Author
Ta Quang Tuong, Nguyen Van Quang, Nguyen Duc Thuan
Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu thức anh thô xanh cho chăn nuôi bò tại Thanh Hóa nói riêng và Bắc Trung bộ nói chung thì công tác chọn tạo các giống cỏ đang được quan tâm. Năm giống cỏ, gồm VA06, Mulato II, Superdan, Paspalum atratum, Ghine TD58 được tiến hành trồng thử nghiệm và đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất, hiệu quả kinh tế phục vụ chăn nuôi bò sinh sản. Kết quả xác định được giống cỏ phù hợp và hiệu quả nhất đối với chăn nuôi bò nói chung và bò sinh sản nói riêng tại Thanh Hóa là giống VA06 với năng suất đạt 342,12 tấn/ha/năm; chi phí sản xuất thấp, với 197.591 đồng/tấn sản phẩm.

Abstract

In order to meet the demand of raw green feed for cattle raising in Thanh Hoa in particular and North Central Vietnam in general, the breeding and selection of grass varieties have been paid attention. Five grass varieties including VA06, Mualto II, Superdan, Paspalum atratum, Ghine TD58 were tested and evaluated for growth characteristics, yield and economic efficiency for cows raising in Thanh Hoa. The study identified suitable grass varieties for cow raising in general and in Thanh Hoa province in particular such as VA06 with the yield of 342.12 tons/ha/year and with the lowest production cost of 197,591 VND/ton of forage product.

Từ khoá / Keywords

Các giống cỏ
thức ăn xanh
chăn nuôi bò
Thanh Hóa
Grass varieties
green food
cow raising
Thanh Hoa