• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG PHỔ BIẾN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG PHỔ BIẾN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG PHỔ BIẾN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Tên tác giả
Trần Ngọc Hè , Trương Ánh Phương
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of resistant ability of rice varieties to brown plant hoppers under nethouse condition

Author
Tóm tắt

Giống kháng là giải pháp khả thi và an toàn sinh thái trong quản lý rầy nâu. Trong 2 vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và Hè Thu 2021, có 20 giống lúa trồng phổ biến được đánh giá tính chống chịu đối với rầy nâu trong điều kiện nhà lưới tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm đánh giá khả năng kháng rầy nâu của mỗi giống lúa được tiến hành theo phương pháp hộp mạ của IRRI. Kết quả đánh giá trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021 ghi nhận 2 giống (OM9582 và OM9577) thể hiện phản ứng kháng vừa với cả ba quần thể rầy nâu Cần Thơ, Long An và An Giang, trong khi đó giống OM6976 kháng vừa với quần thể rầy nâu Long An và An Giang, nhưng nhiễm vừa với quần thể rầy nâu Cần Thơ, các giống còn lại có phản ứng nhiễm vừa đến nhiễm. Trong vụ Hè Thu 2021, 2 giống có phản ứng kháng vừa với ba quần thể rầy nâu Cần Thơ, Long An và An Giang là OM9582 và OM9577, giống OM6976 kháng vừa với quần thể rầy nâu Long An, nhưng nhiễm vừa với quần thể rầy nâu Cần Thơ và An Giang, các giống còn lại có phản ứng nhiễm vừa đến nhiễm.

Abstract

Resistant rice varieties are a prospective and ecologically safe solution for sustainable management of Brown Plant Hoppers. Twenty popular rice varieties were evaluated for their resistance to BPH under nethouse conditions during two crop seasons of Winter - Spring 2020 - 2021 and Summer - Autumn 2021 at the Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI). The experiment to evaluate the resistance to brown planthopper of each rice variety was conducted according to IRRI’s seedling box method. Evaluation results in the Winter-Spring crop of 2020 - 2021 recorded two varieties (OM9582 and OM9577) showed moderate resistance to all three populations of BPH from Can Tho, Long An and An Giang, while OM6976 was moderately resistant to BPH populations of Long An and An Giang, but moderately susceptible to BPH populations of Can Tho, the rest of the cultivars showed moderately susceptible to susceptible response. In the Summer-Autumn crop of 2021, two varieties with moderate resistance to three populations of BPH in Can Tho, Long An and An Giang were OM9582 and OM9577, while variety OM6976 was moderately resistant to Long An BPH population, but moderately susceptible to the BPH population of Can Tho and An Giang, the remaining varieties showed moderately susceptible to susceptible response.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
khả năng kháng
rầy nâu
rice
resistant ability
Brown plant hopper