• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG NGÔ (Zea mays L.) CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG NGÔ LAI CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG NGÔ (Zea mays L.) CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG NGÔ LAI CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG NGÔ (Zea mays L.) CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG NGÔ LAI CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Lương Thái Hà, Phạm Duy Đức, Nguyễn Xuân Thắng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of combining ability of high protein maize lines for selecting hybrid maize varieties for Northern provinces

Author
Luong Thai Ha, Pham Duy Duc, Nguyen Xuan Thang
Tóm tắt

Kết quả đánh giá tập đoàn gồm 25 dòng thuần ngô và 3 cây thử qua các thí nghiệm trong vụ Xuân 2021 và Thu Đông 2021 đã xác định được: 20/25 dòng ngô có đặc điểm nông sinh học tốt, có năng suất cao ≥ 30 tạ/ha, hàm lượng protein >9%. Đánh giá khả năng kết hợp về năng suất hạt đã xác định được 11 dòng QPM-2, QPM-5, QPM-6, QPM-7, QPM-18, QPM-22, QPM-23, QPM-25, QPM-29, QPM-40, QPM-46 có giá trị khả năng kết hợp chung (gi ) dương. Trong đó, 2 dòng QPM-2 (8,705) và QPM-5 (7,874) có giá trị KNKH chung cao. Các dòng có giá trị khả năng kết hợp riêng cao với cây thử 1 là QPM-8, QPM-35, QPM-49; với cây thử 2 là QPM-9, QPM-13, QPM-19; với cây thử 3 là QPM-41, QPM-42, QPM-45. Phương sai khả năng kết hợp riêng cao nhất (σ2 si) là dòng QPM-19, tiếp đó là dòng QPM-5.

Abstract

The results of the evaluation of 25 pure maize lines and 3 tester plants through the experiments in the Spring 2021 and Autumn Winter 2021 crops determined: 20/25 maize lines had good agro-biological characteristics and high yield ≥ 30 quintals/ha, protein content >9%. The evaluation of the combining ability of grain yield identified 11 lines, including QPM-2, QPM-5, QPM-6, QPM-7, QPM-18, QPM-22, QPM-23, QPM-25, QPM-29, QPM-40, QPM-46 which had positive general combining ability (gi). Among them, 2 lines QPM-2 (8.705) and QPM-5 (7.874) had high general combining ability values. The lines having high specific combining ability values with CT-1 were QPM-8, QPM-35, QPM-49; with CT-2 were QPM-9, QPM-13, QPM-19; with CT-3 were QPM-41, QPM-42, QPM-45. The highest specific combining ability variance (σ2 si) belonged to QPM-5, followed by QPM-19.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
hàm lượng protein cao
khả năng kết hợp
năng suất cao
maize
high protein content
combining ability
high yield