• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO

Tên tác giả
Nguyễn Đức Thành, Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Thế Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of drought tolerant ability of double haploid maize lines under artificial drought condition

Author
Nguyen Duc Thanh, Dang Ngoc Ha, Nguyen The Hung
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng chịu hạn của 24 dòng ngô đơn bội kép được tạo ra bằng phương pháp sử dụng cây kích tạo đơn bội. Nghiên cứu được thực hiện dựa theo một số chỉ tiêu nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn của 24 dòng ngô đơn bội kép trong điều kiện gây hạn nhân tạo tại tỉnh Ninh Thuận trong vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019. Kết quả thí nghiệm đã chọn được các dòng ngô đơn bội kép D4, D6, D7, D8, D10, D14, D20, D22 và D23 có khả năng chịu hạn tốt, chỉ số chịu hạn DI > 1 năng suất cao hơn so với 2 dòng đối chứng 21CM và CH1.

Abstract

The study aimed to determine the drought tolerance of 24 haploid maize lines created by the double haploid technique. The study was carried out based on some agronomical traits related to drought tolerance of 24 double haploid maize lines under artificial drought conditions in the Winter-Spring crop of 2018 - 2019 in Ninh Thuan province. Some double haploid maize lines, including D4, D6, D7, D8, D10, D14, D20, D22 and D23 with good drought tolerance, drought tolerance index DI > 1 and higher yield compared to 2 control lines 21CM and CH1 were selected.

Từ khoá / Keywords

dòng ngô đơn bội kép
công nghệ kích tạo đơn bội
khả năng chịu hạn
double haploid maize line
double haploid technology
drought tolerant ability