• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THEO HƯỚNG SINH THÁI Ở HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THEO HƯỚNG SINH THÁI Ở HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-101
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THEO HƯỚNG SINH THÁI Ở HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

Tên tác giả
Lê Thúy Nguyên, Nguyễn Thanh Long
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the technical and financial efficiency of the ecological black tiger shrimp farming model in Ngoc Hien district, Ca Mau province

Author
Le Thuy Nguyen, Nguyen Thanh Long
Tóm tắt

Khảo sát hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm sú sinh thái ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023. Có 100 hộ nuôi tôm sú sinh thái được khảo sát về khía cạnh kỹ thuật và tài chính. Kết quả cho thấy mô hình nuôi tôm sú sinh thái ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau có tổng diện tích của hộ trung bình là 4,32 ha/hộ và diện tích mặt nước nuôi trung bình là 1,82 ha/hộ. Tôm sú giống thả nuôi có kích cỡ là PL12-20 với mật độ thả nuôi là 22,9 con/m2 . Sau thời gian nuôi trung bình 296 ngày/vụ, mô hình đạt năng suất 322 kg/ha/vụ (tôm sú đạt 216 kg/ha/vụ, cua biển 19,7 ± 26,6 kg/ha/vụ, tôm thẻ 34,4 ± 87,0 kg/ha/vụ và các loài thủy sản khác 52,1 ± 49,9 kg/ha vụ). Mô hình đã đem lại lợi nhuận là 49,2 triệu đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận là 2,40 lần. Kết quả cũng cho thấy nhóm hộ có chứng nhận quốc tế (CNQT) đạt năng suất và tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhóm chưa có giấy chứng nhận quốc tế (CNQT).

Abstract

Survey on technical and financial efficiencies of ecological black tiger shrimp farming model in Ngoc Hien district, Ca Mau province was carried out from May 2022 to May 2023. 100 ecological black tiger shrimp farming households were surveyed on technical and financial aspects. The results showed that the ecological black tiger shrimp farming model in Ngoc Hien district, Ca Mau province has an average total area of 4.32 ha/household and average farming water surface area of 1.82 ha/household. The stocked black tiger shrimp seed size is PL12-20 with stocking density of 22.9 shrimp/m2 . After an average farming time of 296 days/crop, the model achieved a yield of 322 kg/ha/crop (black tiger shrimp 216 kg/ha/crop, sea crab 19.7 ± 26.6 kg/ha/crop, white leg shrimp 34.4 ± 87.0 kg/ha/crop and other aquatic species 52.1 ± 49.9 kg/ha crop). The model brought a profit of 49.2 million VND/ha and the profit margin was 2.4 times. The results also showed that the group of households with international certification achieves higher productivity and profit rates than the group without international certification

Từ khoá / Keywords

tôm sú
nuôi tôm sinh thái
Mô hình
hiệu quả kinh tế
Black tiger
ecological shrimp farming
Model
financial efficiency