• ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRỪ NHỆN ĐỎ NÂU (Oligonychus coffeae Nietner) TRÊN CÂY CHÈ NĂM 2015

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRỪ NHỆN ĐỎ NÂU (Oligonychus coffeae Nietner) TRÊN CÂY CHÈ NĂM 2015

Xem các bài khác
Số trang của bài
46-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRỪ NHỆN ĐỎ NÂU (Oligonychus coffeae Nietner) TRÊN CÂY CHÈ NĂM 2015

Tên tác giả
Nguyễn Minh Đức , Nguyễn Thị Nhung , Lê Văn Trịnh, Nguyễn Thị Hồng Vân , Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Phạm Thu Huyền, Nguyễn Công Thành
Category
Monthly Journal
Title

Efficacy of some acaricides against red spider mite (Oligonychus coffeae Nietner) on tea plants in 2015

Author
Nguyen Minh Duc, Nguyen Thi Nhung, Le Van Trinh, Nguyen Thi Hong Van, Nguyen Thi Thanh Hoai, Nguyen Pham Thu Huyen, Nguyen Cong Thanh
Tóm tắt

Nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Nietner) là một trong các loài gây hại phổ biến trên cây chè ở Việt Nam. Biện pháp sử dụng thuốc trừ nhện là một trong những giải pháp quan trọng để phòng trừ nhện đỏ nâu hại chè. Kết quả đánh giá hiệu lực một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu (O. coffeae) trên cây chè năm 2015 ở điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy: Các thuốc trừ nhện Nissorun 5EC; Comite 73EC và Dandy 15EC có khả năng ức chế hoàn toàn khả năng nở của trứng nhện đỏ nâu sau phun thuốc 168 giờ. Các thuốc có hiệu lực cao đối với nhện đỏ nâu tuổi 2 và trưởng thành sau 48 giờ phun thuốc gồm Sokupi 0.5SL; Reasgant 1.8EC and Dandy 15EC trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Abstract

Red spider mite (Oligonychus coffeae Nietner) is one of the most devastating insects on tea plants in Vietnam. To control red spider mite, several methods have been used, however, the use of chemical pesticides is regarded as the most effective. The results indicated that after 168h spraying, Nissorun 5EC; Comite 73EC and Dandy 15EC had high efficacy to control to the eggs while Sokupi 0.5SL, Reasgant 1.8EC and Dandy 15EC tended to be more effective on the control of both protonymphs and adults after 48h spraying.

Từ khoá / Keywords

Thuốc trừ nhện
Hiệu lực
nhện đỏ nâu
chè
Acaricides
red spider mite
Tea