• ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI VỌP CỦA HỘ DÂN VEN BIỂN TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI VỌP CỦA HỘ DÂN VEN BIỂN TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
114-120
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI VỌP CỦA HỘ DÂN VEN BIỂN TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Tên tác giả
Ngô Thanh Trắc, Thái Bích Tuyền, Đoàn Văn Minh
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the current status of clam farming model of coastal households in Duyen Hai district, Tra Vinh province

Author
Ngo Thanh Trac, Thai Bich Tuyen, Đoan Van Minh
Tóm tắt

Đánh giá hiện trạng mô hình nuôi vọp của hộ dân ven biển tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhằm bổ sung cơ sở khoa học để quy hoạch vùng nuôi, hoàn thiện quy trình ương, nuôi vọp. Nghiên cứu còn ứng dụng cho mô hình nuôi vọp kết hợp với các đối tượng thuỷ sản khác trong tương lai. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 48 nông hộ nuôi vọp tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bằng phiếu phỏng vấn đã soạn sẵn. Kết quả khảo sát cho thấy nam giới tham gia vào mô hình nuôi vọp với tỉ lệ 77,08% và nữ giới là 22,92%. Mùa vụ chính để thả vọp nuôi bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7. Diện tích nuôi cao nhất là 3.000 m2 , trung bình là 910 ± 690 m2 và thấp nhất là 200 m2 . Có 35,42% nông hộ thả giống với kích cỡ lớn (40 - 45 con/kg) với mật độ thả nuôi là 20 - 25 con/m2 và 65% nông hộ thả giống với kích cỡ nhỏ (90 - 100 con/kg) với mật độ thả nuôi là 50 - 60 con/m2 . Năng suất cao nhất là 11,26 tấn/ha/vụ, trung bình là 9,48 ± 0,12 tấn/ha/vụ và thấp nhất là 5,6 tấn/ha/vụ. Tổng chi phí trung bình nuôi vọp là 147,741 ± 12,544 triệu đồng/ha/vụ, doanh thu 232,784 ± 27,031 triệu đồng/ha/vụ. Lợi nhuận là 85,043 ± 16,51 triệu đồng/ha/vụ.

Abstract

Evaluation of the current status of clam farming model of coastal households in Duyen Hai district, Tra Vinh province aimed to complement scientific basis for planning the farming area, perfecting the process of rearing clams. The study was also applied to the farming of clam model in combination with other aquatic objects in the future. The study was conducted by directly interviewing 48 clam farming households in Duyen Hai district, Tra Vinh province using prepared questionnaires. The survey results showed that men participated in the farming model with a rate of 77.08% and women 22.92%. The main season for stocking begins from May to August. The highest farming area is 3,000 m2 , the average is 910 ± 690 m2 and the lowest is 200 m2 . There are 35.42% of farmers stocking large size (40 - 45 animals/kg) with a stocking density of 20 - 25 animals/m2 and 65% of farmers stocking small sizes (90 - 100 animals/kg) with a stocking density of 50 - 60 animals/m2 . The highest yield is 11.26 tons/ha/crop, the average is 9.48 ± 0.12 tons/ha/crop and the lowest is 5.6 tons/ha/crop. The average total cost of farming is 147.741 ± 12.544 million VND/ha/crop, revenue 232.784 ± 27.031 million VND/ha/crop. Profit is 85.043 ± 16.51 million VND/ha/crop.

Từ khoá / Keywords

Vọp
mô hình nuôi
tỉnh Trà Vinh
Clam
farming model
Tra Vinh province