• ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AMYLOSE, NHIỆT ĐỘ HÓA HỒ VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN waxy1 CỦA MỘT SỐ NGUỒN GEN NGÔ ĐỊA PHƯƠNG ĐANG ĐƯỢC BẢO QUẢN TRONG NGÂN HÀNG GEN CÂY TRỒNG QUỐC GIA

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AMYLOSE, NHIỆT ĐỘ HÓA HỒ VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN waxy1 CỦA MỘT SỐ NGUỒN GEN NGÔ ĐỊA PHƯƠNG ĐANG ĐƯỢC BẢO QUẢN TRONG NGÂN HÀNG GEN CÂY TRỒNG QUỐC GIA

Xem các bài khác
Số trang của bài
28-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AMYLOSE, NHIỆT ĐỘ HÓA HỒ VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN waxy1 CỦA MỘT SỐ NGUỒN GEN NGÔ ĐỊA PHƯƠNG ĐANG ĐƯỢC BẢO QUẢN TRONG NGÂN HÀNG GEN CÂY TRỒNG QUỐC GIA

Tên tác giả
Trần Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Lan Hoa, Bùi Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đinh Bạch Yến
Category
Monthly Journal
Title

Determination of amylose content, gelatinization temperature and waxy1 gene sequencing of local maize accessions in Vietnam Crop National Genebank

Author
Tran Thi Thu Hoai, Nguyen Thi Lan Hoa, Bui Thi Thu Giang, Nguyen Thi Bich Thuy, Dinh Bach Yen
Tóm tắt

Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng amylose và nhiệt độ hóa hồ của 200 mẫu nguồn gen được lựa chọn từ tập đoàn ngô địa phương. Kết quả cho thấy có sự đa dạng rất lớn về hàm lượng amylose cũng như là nhiệt độ hóa hồ 200 mẫu nguồn gen đánh giá. Hàm lượng amylose dao động từ 1,07 đến 27,99%, trong đó có 39,2% thuộc nhóm ngô nếp với hàm lượng amylose dưới 6,0%. Nhiệt độ bắt đầu hồ hóa của các mẫu nguồn gen biến động từ 63,5 - 71,90C. Nhóm ngô nếp với hàm lượng amylose thấp có nhiệt độ hóa hồ cao hơn so với các nguồn gen thuộc nhóm ngô tẻ. Giải trình tự gen waxy1 của 35 nguồn gen ngô đại diện cho thấy, có 4 dạng Haplotype, với tổng số 23 đột biến điểm (SNP) và 13 InDel. Trong số 35 mẫu giải trình tự gen waxy1 có 10 mẫu thuộc Haplotype 1; 3 mẫu thuộc Haplotype 2; 21 mẫu thuộc Haplotype 3 và chỉ có 1 mẫu thuộc Haplotype 4. InDel mất đoạn 15 nucleotide (Haplotype 1) trên exon 10 làm thay đổi trật tự axit amin là xóa 4 axit amin và một stop codon thuộc nhóm giống ngô nếp có hàm lượng amylose thấp. Haplotype 1 có ý nghĩa trong phân tích tương quan kiểu gen waxy1 và hàm lượng amylose thấp (1 - 5%) ở ngô nếp, cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn nữa.

Abstract

In this report, the amylose content and gelatinization temperature of 200 accessions selected from the local maize collection were determinated. The results showed that there was a great diversity in amylose content and gelatinization temperature. The amylose content ranged from 1.07 - 27.99%, of which 39.2% belonging to waxy corn group had amylose content below 6.0%. The gelatinization temperature of these accessions varied from 63.5 - 71.90C. It is noted that waxy corn accession have higher gelatinization temperature than thoses having higher amylose content. Survey of allele variation of waxy1 gene among 35 local maize accessions showed that there were 3 Haplotypes identified with a total of 23 SNPs and 13 InDels. Among them, 10 accessions belonged to Haplotype 1; 21 accessions belonged to Haplotype 3 and 04 accession belonged to Haplotype 3. All of the accessions that belonged to Haplotype 1 have 01 InDel in exon 10 with deleting of 15 nucleotides and have low amylose content (waxy maize group). InDel of Haplotype 1 seems to be correspondent to low amylose content in Vietnamese local maize collection, which might need further research to understand this relationship to this trait in maize.

Từ khoá / Keywords

Hàm lượng amylose
ngô địa phương
nhiệt độ hóa hồ
vùng sinh thái
waxy1
Amylose content
ecological region
gelatinization temperature
local maize varieties
waxy1