• ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA CÁC QUẦN THỂ RẦY NÂU VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA CÁC QUẦN THỂ RẦY NÂU VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA CÁC QUẦN THỂ RẦY NÂU VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Trần Ngọc Hè, Trương Ánh Phương, Phạm Thị Kim Vàng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of virulence of brown planthopper populations in saline soil regions of the Mekong Delta

Author
Tran Ngoc He, Truong Anh Phuong, Pham Thi Kim Vang
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhà lưới năm 2021 tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu được thực hiện trên 12 giống lúa mang gen kháng khác nhau với 5 quần thể rầy nâu. Kết quả ghi nhận 5 quần thể rầy nâu vùng sinh thái đất mặn thu thập tại Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau không có sự khác biệt về mức độ gây hại trên các giống mang gen chuẩn kháng. Trong số 11 giống lúa mang các gen kháng rầy nâu có 2 giống mang đa gen kháng có phản ứng kháng đến kháng vừa: giống Ptb33 (bph2, Bph3, Bph32) có phản ứng kháng cả 5 quần thể rầy nâu; giống Rathu heenati (Bph3Bph17) có phản ứng kháng vừa cả 5 quần thể rầy nâu. Trong số 5 quần thể rầy nâu vùng sinh thái đất mặn vùng ĐBSCL, quần thể rầy nâu tại Sóc Trăng có độc tính mạnh nhất.

Abstract

The experiment was conducted under nethouse conditions at the Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI) in 2021. The study was carried out on 12 rice varieties carrying different resistance genes with 5 BPH populations. The results showed that 5 BPH populations in saline soil regions collected in Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau did not have any difference in damage levels on the varieties carrying control resistance genes. Among the 11 rice varieties carrying BPH resistance genes, there were 2 varieties carrying multiple resistance genes from resistance to moderate resistance: Ptb33 (bph2, Bph3, Bph32) was resistant to all 5 BPH populations; Rathu heenati (Bph3 and Bph17) were moderately resistant to all 5 BPH populations. Among the 5 BPH populations in the saline soil regions in the Mekong Delta, the brown planthopper population in Soc Trang has the strongest toxicity.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
rầy nâu
độc tính
gen kháng
rice
brown planthopper
virulence
resistance gene