• ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU NGOẠI BIÊN TRÊN MÔ HÌNH GÂY ĐAU QUẶN BỤNG BẰNG ACID ACETIC CỦA BÀI THUỐC LY-HKP

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU NGOẠI BIÊN TRÊN MÔ HÌNH GÂY ĐAU QUẶN BỤNG BẰNG ACID ACETIC CỦA BÀI THUỐC LY-HKP

Xem các bài khác
Số trang của bài
119-124
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU NGOẠI BIÊN TRÊN MÔ HÌNH GÂY ĐAU QUẶN BỤNG BẰNG ACID ACETIC CỦA BÀI THUỐC LY-HKP

Tên tác giả
Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân, Nguyễn Phạm Tuấn, Nguyễn Hoàng Thái
Category
Monthly Journal
Title

Analysis of acute toxicity and effectiveness of peripheral pain relief of herbal medicine LY-HKP

Author
Nguyen Ngoc Huynh Tran, Nguyen Pham Tuan, Nguyen Hoang Thai
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện đánh giá tính an toàn và hiệu quả giảm đau ngoại biên của bài thuốc viêm xoang, làm tiền đề cho quá trình sản xuất các sản phẩm có khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh. Cao chiết bài thuốc LY-HKP được thực hiện theo phương pháp ngâm ngấm kiệt với dung môi cồn và phương pháp sắc với dung môi nước. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp cho thấy, cao chiết nước (VXN) của bài thuốc LY-HKP với liều tối đa trên chuột nhắt trắng là 40 g/ kg thể trọng chuột có phân suất tử vong là 0% sau 14 ngày uống. Cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc LY-HKP trên chuột nhắt trắng liều cao nhất không gây chết chuột (LD0) và liều thấp nhất gây chết 100% chuột thí nghiệm (LD100) của cao VXC lần lượt là 4 g/kg và 12 g/kg sau 14 ngày uống. Kết quả nghiên cứu giảm đau ngoại biên, cao chiết nước (VXN) và cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc LY-HKP với liều lượng 300 mg/kg và 625 mg/kg cho hiệu quả tác dụng làm giảm số lần đau quặn bụng ngoại biên bằng acid acetic.

Abstract

The study was conducted to evaluate the safety and effectiveness of peripheral pain relief of herbal medicine LH-HKP and was a prerequisite for the production of products capable of supporting and treating diseases. Extracts from herbal medicine LH-HKP were obtained by using alcohol and water solvent. The results of acute toxicity study showed that the water extract (VXN) of herbal medicine LH-HKP with the maximum dose on white mice was 40 g/ kg body of mice with a mortality ratio of 0% after 14 days of oral administration. Alcohol extract (VXC) of herbal medicine LH-HKP in white mice with the highest dose of non-lethal rat (LD0) and the lowest 100% lethal dose (LD100) of VXC was 4 g/kg and 12 g/kg after 14 days of experiment. The water extract (VXN) and alcohol extract (VXC) with a dose of 300 mg/kg and 625 mg/kg were effective on reducing the frequency of peripheral abdominal cramps with acid acetic.

Từ khoá / Keywords

Bài thuốc LH-HKP
độc tính cấp
acid acetic
chuột
liều lượng
Herbal medicine
acute toxicity
acid acetic
mouse
dose