• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG TỰ PHỐI Ý DĨ (Coix lacryma-jobi)

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG TỰ PHỐI Ý DĨ (Coix lacryma-jobi)

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG TỰ PHỐI Ý DĨ (Coix lacryma-jobi)

Tên tác giả
Trịnh Văn Vượng, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hương, Tô Thị Ngân, Trần Thị Lan, Nguyễn Văn Khiêm
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the growth and development characteristics of self-pollination job’s tears lines (Coix lacryma-jobi)

Author
Trinh Van Vuong, Nguyan Van Tam, Nguyen Thi Huong, To Thi Ngan, Tran Thi Lan, Nguyen Van Khiem
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của 10 dòng ý dĩ tạo ra bằng tự phối qua ba thế hệ S1, S2 và S3 đã được đánh giá tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trong các vụ Xuân Hè từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021. Thí nghiệm được bố trí tuần tự không nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm là 30 m2/dòng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các giai đoạn sinh trưởng, phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng tự phối tạo ra có sự thay đổi trong các thế hệ. Các dòng có tiềm năng năng suất lý thuyết, thực thu cao và ổn định qua 3 thế hệ là Cx2.1.1, Cx8.1.1, Cx9.1.1. Kết quả nghiên cứu thu được là tiền đề cho phát triển các dòng ý dĩ thuần phục vụ chọn tạo giống ý dĩ năng suất cao trong tương lai.

Abstract

In the present study, the growth, development and yield of 10 job’s tears lines induced by forced self-pollination were evaluated through S1, S2 and S3 generations in Tam Dao district, Vinh Phuc province during the Spring - Summer seasons from January 2019 to October 2021. Experiments were arranged sequentially without repeating, the experimental plot area was 30 m2/line. Research results showed that the growth and development stages, yield components and fruit yield of forced self-inbreeding lines changed in generations. The lines with high theoretical and actual yield of fruit and stability over 3 generations were Cx2.1.1, Cx8.1.1, Cx9.1.1. The obtained results were the premise for the development of pure lines for high-yield job’s tears breeding in the future.

Từ khoá / Keywords

Ý dĩ
sinh trưởng
phát triển
tự phối
Job’s tears
growth
development
forced self-pollination