• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-25
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI

Tên tác giả
Đào Thị Thảo, Nguyễn Chí Thành, Lương Thái Hà, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Xuân Thắng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agro-morphological characteristics and combining ability of inbred lines for forage maize breeding

Author
Dao Thi Thao, Nguyen Chi Thành, Luong Thai Ha, Nguyen Viet Long, Nguyen Xuan Thang
Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp về năng suất sinh khối của 30 dòng ngô thuần QPM bằng phương pháp lai đỉnh. Kết quả đánh giá 30 dòng trong vụ Xuân 2021 đã chọn được 20 dòng ưu tú có năng suất hạt cao, chống chịu tốt, đặc biệt là các dòng D10 (3,13 tấn/ha), D14 (3,24 tấn/ha), D15 (3,13 tấn/ha), D22 (3,16 tấn/ha) và D29 (3,11 tấn/ha). Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng của 20 dòng ngô ưu tú đã cho thấy, 15 dòng có hàm lượng protein thô cao hơn 10%, trong đó dòng D15 đạt cao nhất là 10,58%. Vụ Thu Đông 2021, đánh giá khảo sát 60 tổ hợp lai đỉnh được tạo ra từ 30 dòng thuần với hai cây thử đã xác định được 5 dòng có khả năng kết hợp chung cao về năng suất sinh khối đó là D10, D14, D15, D22, D29. Trong đó, 3 dòng D14, D22, D29 có khả năng kết hợp riêng cao và chọn được 03 tổ hợp lai triển vọng có năng suất sinh khối cao, đó là D14 × T1 (66,67 tấn/ha), D22 × T1 (68,10 tấn/ha) và D10 × T2 (67,14 tấn/ha).

Abstract

The study focused on evaluating the agrobiological traits and combining ability on forage yield of 30 QPM maize lines by topcross method. Results showed that 20 elite inbred lines with high grain yield and good tolerance were selected among 30 evaluated inbred lines in Spring 2021, especially lines D10 (3.13 tons ha-1), D14 (3.24 tons ha-1), D15 (3.13 tons ha-1), D22 (3.16 tons ha-1) ha) and D29 (3.11 tons ha-1). The quality evaluation result of 20 elite inbred maize lines showed that 15 lines had total protein content higher than 10%; among them, line D15 reached the highest protein content at 10.58%. In Autumn-Winter 2021, by testing 60 topcross hybrid combinations developed from 30 QPM inbred lines with two testers, 5 lines (D10, D14, D15, D22, D29) were identified with high general combining ability on forage yield. In which, D14, D22, D29 were also high in specific combining ability and 3 promising hybrid combinations with high forage yield, which are D14 × T1 (66.67 tons ha-1), D22 × T1 (68.10 tons ha-1) and D10 × T2 (67.14 tons ha-1).

Từ khoá / Keywords

Ngô sinh khối
dòng thuần
khả năng kết hợp
forage maize
inbred lines
combining ability