• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG MÍT CỔ LOA PHỤC VỤ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN MÍT ĐẶC SẢN

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG MÍT CỔ LOA PHỤC VỤ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN MÍT ĐẶC SẢN

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG MÍT CỔ LOA PHỤC VỤ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN MÍT ĐẶC SẢN

Tên tác giả
Phạm Hùng Cương, Đới Hồng Hạnh, Phạm Tiến Toàn
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agrobiolgical characteristis and quality of Co Loa jackfruit for exploiting and developing specialty jackfruit germplams

Author
Pham Hung Cuong, Doi Hong Hanh, Pham Tien Toan
Tóm tắt

Cây Mít ở Cổ Loa là cây có giá trị về kinh tế xã hội và lịch sử. Xét về khía cạnh nông nghiệp là cây ăn quả đặc sản nổi tiếng một thời, chất lượng ngon đã đi vào thư tịch cổ. Tuy nhiên, gần đây quần thể Mít Cổ Loa bị suy thoái về năng suất, chất lượng và di truyền do lẫn tạp và tích lũy sâu bệnh. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng quần thể, phân nhóm những cây cần đưa vào bảo tồn và xác định tuyển chọn đúng giống Mít Cổ Loa dựa trên việc xây dựng phiếu mô tả 64 chỉ tiêu, đưa ra bản mô tả nhóm các chỉ tiêu đặc trưng của giống Mít Cổ Loa thông qua việc phỏng vấn người dân và đánh giá các đặc điểm nông sinh học trên thực địa. Đã xác định được 20 cá thể ưu tú để mô tả đánh giá và phân tích chất lượng quả phục vụ bình tuyển cây đầu dòng.
 

Abstract

Jackfruit in Co Loa Citadel has both historical and socio-economic value. It is a famous and delicious quality specialty fruit that has gone into the ancient bibliography in terms of agriculture. Recently, the jackfruit population in Co Loa Citadel has been degraded in terms of genetic diversity, productivity and quality. The study evaluated current status of the Co Loa jackfruit population with original and old trees for conservation and identified properly as Co Loa jackfruit based on the development of a descriptors of 64 traits, giving really typical indicators for Co Loa jackfruit variety by interviewing native people and evaluating agronomic characteristics in the field. Twenty elite individuals were identified to characterize and to analyze fruit quality for selecting elite trees.
 

Từ khoá / Keywords

bảo tồn
tuyển chọn
ưu tú
hình thái
phục tráng
quần thể
conservation
selection
elite
morphology
restoration
population