• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC NGUỒN GEN BÍ ĐỎ THU THẬP Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC NGUỒN GEN BÍ ĐỎ THU THẬP Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
25-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC NGUỒN GEN BÍ ĐỎ THU THẬP Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Tên tác giả
Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Thị Tâm Phúc, Trần Thị Huệ Hương, Lã Tuấn Nghĩa
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agro-morphological characteristics of pumpkin germplasms collected in Northern mountainous region of Vietnam

Author
Hoang Thi Hue, Nguyen Ngoc An, Nguyen Thi Tam Phuc, Tran Thi Hue Huong, La Tuan Nghia
Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học của 59 mẫu giống bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vật liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen bí đỏ ở nước ta. Về đặc điểm hình thái, các mẫu giống bí có kích cỡ lá từ trung bình đến lớn, đa số lá có màu xanh đậm; hình dạng quả có 5 dạng: hình cầu, hình dẹt, hình elip, hình quả lê và hình cong cổ. Về đặc điểm nông học, thời gian sinh trưởng các mẫu giống từ 130 - 160 ngày; khối lượng quả 0,7 - 5,3 kg; năng suất quả chín đạt 7,8 - 17,7 tấn/ha; thịt quả dày 15,4 - 36,5 mm. Hàm lượng các chất: Chất khô từ 4,0 - 13,5%, độ Brix từ 3,3 - 12,3%, β-carotene từ 4,3 - 23,6 μg/g, vitamin C 2,1 - 23,4 mg/100 g. Kết quả điều tra đã ghi nhận hai loại bệnh phấn trắng và bệnh khảm lá do virus gây hại ở mức độ nặng nhất. Bước đầu đã xác định được 6 mẫu giống tiềm năng cho khai thác sử dụng với thời gian sinh trưởng trung bình (145 - 160 ngày), quả hình tròn dẹt hoặc hình quả lê; trọng lượng quả từ nhỏ đến trung bình phù hợp với bữa ăn của một gia đình; thịt quả dày (2 - 3 cm); màu sắc thịt quả hấp dẫn (cam hoặc vàng, đậm và tươi); thịt quả có vị ngọt; năng suất quả chín cao (15 - 18 tấn/ha); các thành phần dinh dưỡng cao.

Abstract

In this research, 59 pumpkin accessions collected from Northern mountainous region of Vietnam were evaluated for morphological and agronomic characteristics in order to complete data base and materials for conservation, exploitation and development of pumpkin in Vietnam. Results of morphological evaluation showed that: Size of pumpkin leaves were from medium to large; fruit shape had 5 forms: globular, flattened, elliptical, pyriform, crooked neck. Results of agronomic study indicated that: Growth duration was from 130 - 160 days; fruit weight 0.7 - 5.3 kg, fruit yield 7.8 - 17.7 tons/ha; flesh thickness 15.4 - 36.5 mm. Ingredients substances: Dry matter percentage of flesh 4.0 - 13.5%, brix 3.3 - 12.3%, β-carotene 4.3 - 23.6 μg/g; vitamin C 21.1 - 23.4 mg/100g. The survey results recorded two diseases powdery mildew and viral leaf blight were at the most serious levels. This study identified 06 potential pumpkin accessions for exploitation and use with detail characteristics: Growth duration of 145 - 160 days; fruit shape: globular or pyriform; fruit weight from small to medium; flesh thickness of fruit 2 - 3 cm; high brix content, β-carotene content was relative high and fruit yield around 15 - 18 tons/ha.

Từ khoá / Keywords

Bí đỏ
đánh giá
đặc điểm hình thái
đặc điểm nông học
Pumpkin
evaluation
morphological traits
agronomic characteristics.