ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ NGUỒN GEN NẤM LINH CHI DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ITS

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ NGUỒN GEN NẤM LINH CHI DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ITS

Tên tác giả
Nguyễn Thị Giang, Lê Huy Hàm, Nguyễn Xuân Cảnh, Kiều Thị Dung, Mai Đức Chung, Khuất Hữu Trung, Phạm Xuân Hội
Category
Monthly Journal
Title

Genetic diversity of lingzhi mushroom varieties based on ITS sequences

Author
Nguyen Thi Giang, Le Huy Ham, Nguyen Xuan Canh, Kieu Thi Dung, Mai Duc Chung, Khuat Huu Trung, Pham Xuan Hoi
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 13 mẫu nấm Linh chi được khảo sát đa dạng di truyền sử dụng trình tự ITS (Internal transcribed spacer) của gen ribosom nhân. Hệ sợi của các mẫu nấm thu thập được phân lập trên môi trường PDA. Vùng ITS1 + 5,8S + ITS2 được khuếch đại bằng PCR với cặp mồi ITS4/ITS5. Trình tự ITS của 13 mẫu nấm được phân tích và xây dựng cây phân loại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số tương đồng di truyền của 13 mẫu nấm Linh chi thu thập được dao động trong khoảng 69,08% (giữa hai chủng D3 và D10) đến 100% (giữa chủng DT và D20). Dựa vào cây quan hệ phát sinh loài của 13 mẫu nấm Linh chi và các mẫu tham chiếu, đã xác định được các mẫu nấm có sự đa dạng di truyền cao; mẫu D3 thuộc loài Fomitopsis subtropica; mẫu D6, D9 thuộc loài Ganoderma flexipes; mẫu D20, DT và Dk3 thuộc loài Ganoderma lingzhi; mẫu DK và D18 thuộc loài Ganoderma sichuanense; các mẫu D5, D16 thuộc loài Amauroderma rugosum; mẫu D7, D8, D10 thuộc loài Ganoderma australe.

Abstract

In this study, 13 samples of lingzhi mushrooms were investigated for genetic diversity based on the ITS (Internal Transcribed Spacer) of nuclear ribosomal gene. The mycelia of collected samples were isolated on PDA medium. ITS1 + 5.8S + ITS2 region was amplified by PCR with ITS4 / ITS5 primer pairs. ITS sequences of 13 samples were analyzed and used for building a phylogenetic tree. The result showed that the genetic similarity coefficient of 13 lingzhi mushroom samples ranged from 69.08% (between D3 and D10 strains) to 100% (between DT and D20 strains). The phylogenetic tree of 13 collected samples and references samples showed high diversity: D3 strain belongs to Fomitopsis subtropica species; D6 and D9 strains belong to Ganoderma flexipes species; D20, DT and Dk3 strains belong to Ganoderma lingzhi species; Dk and D18 strains belong to Ganoderma sichuanense species; D5 and D16 strains belong to Amauroderma rugosum species; D7, D8, D10 belong to Ganoderma australe species.

Từ khoá / Keywords

Nấm linh chi
đa dạng di truyền
giải trình tự
ITS
Lingzhi mushroom
genetic diversity
sequencing
ITS