ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG LÚA CHỊU HẠN TẠI TỈNH NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG LÚA CHỊU HẠN TẠI TỈNH NINH THUẬN

Tên tác giả
Huỳnh Thị Thái Hòa , Phạm Văn Hiền , Đào Minh Sô
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and selection of drought - tolerant rice lines in Ninh Thuan province

Author
Huynh Thi Thai Hoa, Pham Van Hien, Dao Minh So
Tóm tắt

Với mục tiêu tìm ra một số dòng lúa mới có khả năng chịu hạn tốt, có năng suất cao và phù hợp điều kiện sinh thái cho tỉnh Ninh Thuận, nghiên cứu “Đánh giá, chọn lọc 10 dòng lúa chịu hạn tại tỉnh Ninh Thuận” đã được thực hiện. Tính chịu hạn của các dòng giống lúa được đánh giá ở giai đoạn nảy mầm sử dụng dung dịch muối KClO3 và đánh giá trên đồng ruộng có gây hạn nhân tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các dòng LK2, LK5, LK14 và LK42 có tỷ lệ nảy mầm trong dung dịch muối KClO3 ở các nồng độ khác nhau, cao hơn các dòng LK3, LK11, LK41 và LK447. Trong điều kiện gây hạn nhân tạo giai đoạn từ làm đòng đến trỗ ở ngoài đồng ruộng, các dòng lúa thể hiện khả năng chịu hạn từ tốt đến trung bình (điểm 1 - 5, theo thang điểm của IRRI, 2002), năng suất đạt từ 4,4 - 5,7 tấn/ha. Trong đó, 3 dòng LK2, LK5 và LK14, có khả năng chịu hạn tốt (điểm 1) và năng suất cao đạt trên 5,0 tấn/ha.

Abstract

Drought is one of the main challenges to crop production in the world and in Vietnam. The Central and SouthCentral Coast of Vietnam, including Ninh Thuan, rice is one of the major crops of the region where drought is a major constraint to rice production. The study on “Evaluation and selection of 10 drought varieties in Ninh Thuan province” was carried to select promising rice lines with drought tolerance, high yield and ecological suitability for Ninh Thuan province. Two experiments were carried out in the laboratory using KClO3 salts to test germination and in the field applying artificial drought condition. The results showed that the lines LK2, LK5, LK14 and LK42 had higher germination rates in KClO3 salts at different concentrations than those of LK3, LK11, LK41, and LK447. In the field, all rice lines showed good to medium drought-tolerant response (grade 1 - 5, IRRI Scale, 2002), yielding from 4.4 to 5.7 tons/ha. There promising lines, including LK2, LK5 and LK14 had good drought tolerance (grade 1) and high yields of over 5.0 tons/ha.

Từ khoá / Keywords

lúa
chịu hạn
chọn lọc
nảy mầm
năng suất
rice
drought tolerance
selection
germination
yield