ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI Ở NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-56
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI Ở NGHỆ AN

Tên tác giả
Bùi Văn Hùng, Lê Thị Thơm, Đào Thị Minh Hiền, Trần Thị Tâm, Phạm Duy Trình, Trịnh Đức Toàn
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of hybrid maize combinations in Nghe An province

Author
Bui Van Hung, Le Thi Thom, Đao Thi Minh Hien, Tran Thị Tam, Pham Duy Trinh, Trinh Duc Toan
Tóm tắt

Kết quả đánh giá các tổ hợp ngô lai đã chọn ra được 08 tổ hợp lai có triển vọng, cho năng suất từ 11 tấn/ha đến 11,4 tấn/ha; cao hơn trung bình giữa các giống đối chứng là 3,2 tấn/ha. Các giống có khả năng chống chịu một số sâu bệnh tốt và thời gian sinh trưởng tương đương các giống đối chứng, biến động từ 105 ngày đến 109 ngày, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Nghệ An.

Abstract

Eight promising hybrid maize combinations with average yield of 11.0 - 11.4 tons/ha were selected and their average yield was higher than that of the controls by 3.2 tons/ha were selected. These hybrid maize varieties were resistant to main pests and diseases, their growth duration was similar to that of the controls with 105 - 109 days and they were suitable for Nghe An cultivation condition.

Từ khoá / Keywords

tổ hợp ngô lai
đánh giá
năng suất
Nghệ An
Hybrid maize combinations
evaluation
yield
Nghe An province