• ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM V2 TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM V2 TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-67
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM V2 TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Tên tác giả
Đoàn Nhân Ái, Thái Thị Thanh Trà
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of growth and development characteristics of introduced orange variety V2 in Nam Dong district, Thua Thien - Hue province

Author
Doan Nhan Ai, Thai Thi Thanh Tra
Tóm tắt

Cây cam ở Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã từng là loại cây rất có giá trị kinh tế, tuy nhiên sau một thời gian trồng do giống bị thoái hóa, sâu bệnh hại nên năng suất và chất lượng giảm rõ rệt. Để góp phần cải tạo vùng trồng cam tại Nam Đông, giống cam mới V2 đã được trồng thử trong khuôn khổ dự án xây dựng mô hình thâm canh, được thực hiện từ năm 2011 - 2013 và 2014 - 2016 (2 pha). Kết quả sau 5 năm trồng, chiều cao cây trung bình đạt từ 3,2 - 3,5 m, đường kính gốc 7,3 - 7,6 cm và đường kính tán 2,6 - 3,1 m. Năng suất năm thứ 4,5 đạt từ 10,75 - 12,5 tấn/ha; trọng lượng quả và mẫu mã quả cam V2 được trồng ở Nam Đông cũng tương đương với trọng lượng và mẫu mã quả ở các vùng như Nghệ An, Hà Nội, Phú Thọ... Cam V2 chín muộn hơn các loại cam hiện đang được trồng ở Nam Đông. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học để đánh giá cam V2 thích ứng với điều kiện đất đai và khí hậu của Nam Đông.

Abstract

Orange has been considered as a valuable crop in Nam Dong district, Thua Thien Hue province, but degraded in terms of low yield and quality because of pest, diseases and unsuitably applied technologies. To improve the growing situation, newly screened orange cultivar namely V2 was introduced and cultivated in Nam Dong district under the project of establishment of orange intensive cultivation pilot from 2011. The result was recorded after 5 years of project implementation showed that V2 orange variety had good growth presented by proper tree height (3.2 - 3.5 m), stem diameter (7.3 - 7.6 cm) and reasonable canopy (2.6 - 3.1 m in diameter). Its yield ranged from 10.75 - 12.5 tons/ha, equivalent to that as grown in Nghe An, Hanoi, Phu Tho... The studied result provides a scientific basis for evaluation of V2 adaptability to climate and soil condition of Nam Dong.

Từ khoá / Keywords

cam V2
đánh giá
đặc điểm
sinh trưởng
phát triển
Nam Đông
Thừa Thiên - Huế
V2 orange
evaluation
characteristics
growth
development
Nam Dong
Thua Thien - Hue