• ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ RÙA SÁU VỆT ĐEN ĐỐI VỚI RỆP MUỘI ĐEN VÀ RỆP MUỘI BÔNG

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ RÙA SÁU VỆT ĐEN ĐỐI VỚI RỆP MUỘI ĐEN VÀ RỆP MUỘI BÔNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ RÙA SÁU VỆT ĐEN ĐỐI VỚI RỆP MUỘI ĐEN VÀ RỆP MUỘI BÔNG

Tên tác giả
Văng Thị Tuyết Loan
Category
Monthly Journal
Title

Biological characteristics and effective predatory ladybird beetle Menochilus sexmaculata on Aphis craccivora and Aphis gossypii

Author
Vang Thi Tuyet Loan
Tóm tắt

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học và khả năng ăn mồi của bọ rùa sáu vệt đen (Menochilus sexmaculata) ở điều kiện phòng thí nghiệm được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2017 tại Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học An Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy, vòng đời của bọ rùa sáu vệt đen (M. sexmaculata) dao động từ 13 - 20 ngày với nguồn thức ăn là rệp muội đen (Aphis craccivora) và rệp muội bông (Aphis gossypii). Giai đoạn trứng là 3,08 ± 2,03 ngày. Giai đoạn ấu trùng từ tuổi 1 đến tuổi 4 có thời gian sinh trưởng khoảng 5 ngày. Giai đoạn trưởng thành từ vũ hóa đến kết thúc đẻ trứng có thời gian từ 5,3 đến 6,7 ngày. Nhộng có thời gian từ 2,6 - 3,2 ngày. Về sức ăn mồi, ấu trùng tuổi 2 và tuổi 3 của bọ rùa (M. sexmaculata) có sức ăn rệp muội đen (A. craccivora) và rệp muội bông (A. gossypii) cao nhất (từ 88,2 đến 88,7 con rệp non/ngày). Về khả năng tiêu thụ con mồi, giai đoạn trưởng thành của bọ rùa (M. sexmaculata) có khả năng ăn mồi cao nhất đạt 1.498 con rệp muội và giai đoạn ấu trùng tuổi 4 ăn được 149,4 con rệp muội. Giai đoạn trưởng thành của bọ rùa là giai đoạn thể hiện tiềm năng cao của loài bắt mồi này trong kiểm soát nhóm rệp muội gây hại.

Abstract

The objective of this work was to study biological characteristics and prey consumption ability of Menochilus sexmaculata. The result showed that the life cycle of polyphagous predatory ladybird beetle (M. sexmaculata) was from 13 to 20 days when they were fed on aphids. The developmental duration of eggs of this ladybird beetle was 3.08 ± 2.03 days. The total developmental duration from first instars to fourth instars was 5 days. The mean developmental duration from hatching to adult emerging was from 5.3 to 6.7 days. Pupal stage was 2.6 - 3.2 days. Evaluation of prey consumption ability of M. sexmaculata on aphids Aphis craccivora and Aphis gossypii showed their  2nd and 3rd nymphal stages consumed the highest the number of aphids with 88.2 and 88.7 preys per day, respectively. However, the highest prey consumption was adult stage with 1,498 preys. The results showed that the adult stage of ladybird beetle M. sexmaculata was the high effective predation to prevent and control aphids.

Từ khoá / Keywords

Đặc điểm sinh học
Menochilus sexmaculata
rệp muội
Aphids
Biological characteristics
Menochilus sexmaculata