• ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI ỚT CAY MỚI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI ỚT CAY MỚI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI ỚT CAY MỚI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả
Đặng Hiệp Hòa, Nguyễn Thị Liên Hương, Ngô Thị Hạnh, Hoàng Minh Châu, Derek Barchenger, Cho Myeongcheoul
Category
Monthly Journal
Title

Agro-biological characteristics of hot peppers hybrid F1 in Gia Lam, Hanoi

Author
Dang Hiep Hoa, Nguyen Thi Lien Huong, Ngo Thi Hanh, Hoang Minh Chau, Derek Barchenger, Cho Myeongcheoul
Tóm tắt

Được sự tài trợ của Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (Asian Food and Agriculture Cooperation Initative - AFACI) cho nghiên cứu cây ớt cay giai đoạn 2019 - 2022, Viện Nghiên cứu Rau Quả (FAVRI) đã tạo được 9 tổ hợp lai ớt cay mới từ nguồn vật liệu nhập nội kháng bệnh của Trung tâm Rau thế giới (WorldVeg) với nguồn vật liệu bố mẹ ưu tú của FAVRI. Kết quả khảo sát đánh giá qua các vụ khảo nghiệm bước đầu đã xác định tổ hợp lai ớt cay chỉ thiên HP06 mang đặc điểm nông sinh học tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao đạt 22,5 - 27,4 tấn/ha, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, hình thức quả đẹp phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước và đáp ứng được yêu cầu cho xuất khẩu.

Abstract

The Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI) was sponsored by the Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) to study on hot pepper in the period of 2019 - 2022, and created 9 new hot pepper hybrid combinations from introduced disease-resistant materials of World Vegetable Center (WorldVeg) with excellent parent materials of FAVRI. The result showed that the HP06 hot pepper hybrid has vigorous growth, high yield of 22.5-27.4 tons/ha, good resistance to diseases, beautiful fruit shape, suitable for domestic consumption tastes and meets the requirements for export.

Từ khoá / Keywords

Ớt cay lai
đánh giá
đặc điểm nông sinh học
Hybrid hot peppers evaluation
agro-biological characteristics