• ĐA DẠNG NGUỒN GEN RAU GIA VỊ VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU GIA VỊ HỮU CƠ TẠI XÃ VÂN HÒA, BA VÌ, HÀ NỘI

ĐA DẠNG NGUỒN GEN RAU GIA VỊ VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU GIA VỊ HỮU CƠ TẠI XÃ VÂN HÒA, BA VÌ, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐA DẠNG NGUỒN GEN RAU GIA VỊ VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU GIA VỊ HỮU CƠ TẠI XÃ VÂN HÒA, BA VÌ, HÀ NỘI

Tên tác giả
Ngô Kiều Oanh, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Đức Chinh, Nguyễn Kim Chi, Trần Văn Luyện
Category
Monthly Journal
Title

Diversity of spicy vegetables and results of production models in Van Hoa commune, BaVi district, Hanoi

Author
Ngo Kieu Oanh, Vu Van Tung, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Kim Chi, Tran Van Luyen
Tóm tắt

Xã Vân Hòa thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội là một trong 7 xã vùng đệm của vườn quốc gia Ba Vì ở độ cao 60 m so với mực nước biển. Với điều kiện có địa hình đặc thù, khí hậu trong lành, mát mẻ và có 3 dân tộc Mường, Dao, Kinh sinh sống từ lâu đời, nên Ba Vì nói chung và xã Vân Hòa nói riêng có tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra đa dạng nguồn gen rau và rau gia vị, đồng thời bồi dực và xây dựng mô hình sản xuất cho một sô giống ra gia vị tại xã Vân Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy xã Vân Hòa có khoảng 70 loại cây rau và rau gia vị, trong đó 25 loài rau gia vị. Nghiên cứu đã lựa chọn, bồi dục được 05 nguồn gen rau gia vị và đã xây dựng 03 ha mô hình sản xuất rau gia vị với hiệu quả kinh tế tăng từ 18,92 - 29,32%.

Abstract

Van Hoa belonging to Ba Vi district, Hanoi city is one of the seven communes in the buffer zone of Ba Vi national park and it is located at 60 m above see level. Ba Vi in general and Van Hoa commune in particular have specific topography and good climate condition and 3 ethnic groups including Muong, Dao and Kinh living together for long time, therefore, there are abundance and diversity of plant genetic resources. The study was carried out on the survey of vegetables and spicy vegetable resources, and selection, building production models for some spicy vegetable species in Van Hoa commune. The result showed that vegetable and spice genetic resources in Van Hoa are rich and diverse with over 70 vegetable species; among them, 25 species are belonged to spicy ones. 05 spicy vegetable species were selected to develop 3 ha production models with economic efficiency increasing from 18.92 - 29.32%.

Từ khoá / Keywords

Đa dạng nguồn gen
rau gia vị
Mô hình
Genetic resources diversity
spicy vegetables
production model